Gửi tin qua Email
In bài này
Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017

(2015-04-08 10:40:00)

Viện Nghiên cứu thương mại tuyển sinh đào tạo tiến sĩ năm 2017

 

 

 

 

 

 

        Bộ Công Thương         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Viện Nghiên cứu Thương mại          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              ----------------------                      ---------------------------------------------

       Số:  ... /VNCTM-ĐT                    Hà Nội, ngày ...tháng 04 năm 2017

V/v: Thông báo tuyển sinh năm 2017

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ NĂM 2017


Kính gửi: ..............................................


- Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Căn cứ Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 483/QĐ-VNCTM-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại;

- Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-VNCTM-ĐT ngày 19 tháng 7 năm 2012 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-VNCTM-ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại,

Viện Nghiên cứu Thương mại thông báo tuyển nghiên cứu sinh năm 2017 với các nội dung sau đây:

1. Chuyên ngành đào tạo:

Chuyên ngành đào tạo: Kinh doanh thương mại: Mã số: 62.34.01.21

2. Hình thức và thời gian đào tạo:

 - Hình thức đào tạo tập trung: 3 năm (nghiên cứu sinh học tập, nghiên cứu, và sinh hoạt khoa học tập trung liên tục tại cơ sở đào tạo).

- Hình thức đào tạo không tập trung: 4 năm, trong đó nghiên cứu sinh có ít nhất 12 tháng học tập, nghiên cứu tập trung liên tục tại Viện Nghiên cứu Thương mại.

3. Chỉ tiêu và hình thức tuyển sinh

- Chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2017 của Viện Nghiên cứu Thương mại là 10 nghiên cứu sinh.

- Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển.

4.  Điều kiện dự tuyển

Nguời dự tuyển nghiên cứu sinh phải có các điều kiện sau đây:

4.1. Điều kiện văn bằng:

a. Có bằng thạc sĩ đúng với chuyên ngành dự tuyển: Thương mại, Kinh tế và Quản lý thương mại, Quản trị kinh doanh thương mại, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế thế giới và Quan hệ kinh tế quốc tế.

b. Có bằng thạc sỹ chuyên ngành gần với chuyên ngành dự tuyển: Gồm các chuyên ngành còn lại của khối ngành Kinh doanh và Quản lý, khối ngành Kinh tế học.

Những thí sinh có bằng thạc sĩ thuộc chuyên ngành gần và chuyên ngành đúng nhưng đã cấp sau 5 năm  phải học bổ sung kiến thức sau khi trúng tuyển.

4.2. Có kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học, có thời gian làm việc chuyên môn tương ứng với chuyên ngành dự tuyển từ 1 năm trở lên và có kết quả thể hiện ở 1 trong 2 điều kiện sau:

- Có ít nhất 01 bài báo khoa học phù hợp với đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu lựa chọn được đăng trên tạp chí chuyên ngành theo danh mục quy định của Viện Nghiên cứu Thương mại.

- Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên đã nghiệm thu.

4.3. Có một bài luận về dự định nghiên cứu (khoảng 3000 từ), bao gồm các nội dung sau:

- Tên đề tài hoặc hướng nghiên cứu của thí sinh.

- Lý do lựa chọn đề tài/hướng nghiên cứu.

- Tổng quan các công trình khoa học đã được công bố về đề tài/hướng nghiên cứu được lựa chọn.

- Mục tiêu nghiên cứu.

- Phương pháp nghiên cứu dự kiến thực hiện.

- Đề xuất người hướng dẫn.

- Mục tiêu và mong muốn đạt được khi đăng ký học NCS.

- Lý do lựa chọn Viện Nghiên cứu Thương mại là cơ sở đào tạo.

- Kinh nghiệm nghiên cứu, kiến thức, sự hiểu biết cũng như những chuẩn bị của thí sinh trong vấn đề hay lĩnh vực dự định nghiên cứu.

(Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn nghiên cứu sinh được đăng tải trên website của Viện: http//www.viennghiencuuthuongmai.com.vn).

4.4. Có hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hoặc học vị tiến sĩ cùng chuyên ngành hoặc một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh và một thư giới thiệu của một nhà khoa học như nêu trên.

 Những người giới thiệu này cần có ít nhất 6 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của thí sinh, cụ thể:

- Phẩm chất đạo đức, đặc biệt đạo đức nghề nghiệp.

- Năng lực hoạt động chuyên môn.

- Phương pháp làm việc.

- Khả năng nghiên cứu.

- Khả năng làm việc theo nhóm.

- Điểm mạnh và yếu của người dự tuyển.

- Triển vọng phát triển về chuyên môn.

- Những nhận xét khác và mức độ ủng hộ, giới thiệu thí sinh làm nghiên cứu sinh.

4.5. Điều kiện ngoại ngữ

 Người dự tuyển phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:

a. Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 trở lên theo Khung tham khảo Châu Âu chung về ngoại ngữ, trong thời hạn 2 năm tính đến ngày dự tuyển nghiên cứu sinh, do một trung tâm khảo thí quốc tế có thẩm quyền hoặc một trường đại học trong nước được phép cấp theo khung năng lực tương đương cấp độ B1 theo quy định tại Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b. Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ tại nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo là tiếng Anh.

c. Bằng tốt nghiệp đại học ngành tiếng Anh.

4.6. Nộp đầy đủ hồ sơ dự tuyển được xác nhận bởi cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), hoặc địa phương nơi cư trú giới thiệu dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ. Cần xác nhận nhân thân tốt và hiện không vi phạm pháp luật.

4.7. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sĩ).

5. Hồ sơ dự tuyển

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển có xác nhận của cơ quan quản lý nhân sự (nếu là người đã có việc làm), chính quyền địa phương nơi cư trú (đối với người chưa có việc làm). Xem phụ lục theo mẫu tại website: http//www.viennghiencuuthuongmai.com.vn.

- 01 bản sao có công chứng và 05 bản sao của các giấy tờ sau:

+ Bằng và bảng điểm tốt nghiệp đại học.

+ Bằng và bảng điểm thạc sĩ .

+ Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có).

+ Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

- Các bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- 01 bản gốc và 07 bản sao của hai thư giới thiệu của hai nhà khoa học, hoặc một thư giới thiệu của một nhà khoa học và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị công tác của thí sinh.

- 1 bản gốc và 07 bản sao bài luận về dự định nghiên cứu của thí sinh (xem mục 4.3).

- 08 bản sao các công trình nghiên cứu khoa học đã công bố (đóng thành tập, có bản kê khai danh mục ở trang bìa), trong đó:

+ Đối với bài báo: Sao chụp trang bìa, trang mục lục và nội dung bài báo.

+ Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Sao chụp Quyết định/Hợp đồng giao đề tài nghiên cứu, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung nghiên cứu (khoảng 10 trang).

- 01 bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định.

- 04 ảnh 3x4, nền trắng, ghi rõ họ tên và ngày sinh của thí sinh sau ảnh.

- 01 giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của Bệnh viện đa khoa.

- 01 bản sao có công chứng các giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên (nếu có).

6. Cách thức xét tuyển

6.1. Xét tuyển thí sinh

Đánh giá thí sinh dự tuyển đào tạo tiến sĩ bao gồm đánh giá hồ sơ dự tuyển và đánh giá việc trình bày, vấn đáp của thí sinh theo thang điểm 100. Điểm đánh giá các nội dung gồm: (a) điểm đánh giá văn bằng và kết quả đào tạo: 20 điểm; (b) điểm đánh giá bài báo hay công trình khoa học: 30 điểm; (c) điểm đánh giá ý kiến nhận xét và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu: 10 điểm và (d) điểm đánh chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu và phần trình bày và vấn đáp của thí sinh: 40 điểm. Thí sinh được xếp loại đạt nếu điểm mỗi nội dung đạt từ 50 trở lên.

6.2. Nội dung đánh giá:

a. Điểm đánh giá văn bằng và kết quả đào tạo: 20 điểm dựa trên:

- Điểm trung bình các môn học.

- Điểm bảo vệ luận văn thạc sĩ (nếu có).

b. Điểm đánh giá bài báo hay công trình khoa học: 30 điểm dựa trên:

- Tính phù hợp với bài luận dự định nghiên cứu của thí sinh.

- Tính sáng tạo của nội dung bài viết.

- Khả năng khái quát vấn đề lý thuyết có liên quan.

c. Điểm đánh giá dựa trên ý kiến nhận xét đánh giá và ủng hộ thí sinh trong hai thư giới thiệu: 10 điểm.

d. Điểm đánh giá chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu và phần trình bày, vấn đáp của thí sinh: 40 điểm dựa trên:

- Chất lượng bài luận về dự định nghiên cứu:

+ Tính cấp thiết (hay ý nghĩa) của đề tài nghiên cứu.

+ Tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước đã thực hiện.

+ Tác dụng dự kiến của đề tài, tính khả thi của đề tài.

+ Tính sáng tạo của đề tài nghiên cứu.

+ Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu.

- Phần trình bày và vấn đáp của thí sinh:

+ Về kiến thức: Sự am hiểu của thí sinh về vấn đề nghiên cứu, sự rõ ràng về ý tưởng đối với các mong muốn đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

+ Về khả năng thực hiện nghiên cứu: Tính khả thi trong phương pháp nghiên cứu và kế hoạch nghiên cứu.

+ Về tư chất cần có của một NCS: Bao gồm tính nghiêm túc của mục đích theo học chương trình đào tạo tiến sĩ: sự ham hiểu biết; tính sáng tạo; tính tiếp thu cái mới sự chín chắn, sự nhiệt tình, sự tự tin, khả năng sắp xếp công việc, tính kiên định…

7.  Kế hoạch tuyển sinh

- Thời gian nhận hồ sơ từ ngày  10/4/2017 đến 16h00’ ngày 15/8/2017

- Thời gian xét tuyển: Dự kiến vào cuối tháng 8/2017 tại Viện Nghiên cứu Thương mại.

8.  Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo - Viện Nghiên cứu Thương mại 46 - Ngô Quyền - Hà Nội  

- Số điện thoại: (04) 3.8262720

- Website: http://www.viennghiencuuthuongmai.com.vn/dao-tao-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh/

-Email: qlkhdt.vit@moit.gov.vn

 

VIỆN TRƯỞNG

TS. Phạm Nguyên Minh

(Đã ký)


Dowload 
Phiếu đăng ký dự tuyển 
 tại đây.

Dowload Danh mục các định hướng, lĩnh vực nghiên cứu và danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS tại đây.

 

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628