Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn

(2016-12-01 14:46:29)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: "Vai trò của Hiệp định thương mại song phương trong việc xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc."

 

Nghiên cứu sinh: Bùi Huy Sơn

 

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 

 

Mã số: 62.34.01.21

 

Người hướng dẫn: PGS. TS Đinh Văn Thành và GS.TS.Hoàng Đức Thân

 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

 

Những kết luận mới của luận án: 

- Về mặt lý luận: Luận án hệ thống hóa và góp phần bổ sung một số lý luận chủ yếu về vai trò của hiệp định FTA trong xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, dựa trên các lý thuyết về hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển quan hệ thương mại, luận án đã phân định rõ nội hàm của các khái niệm, luận giải rõ các vai trò của Hiệp định thương mại tự do trong xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước.

- Về mặt thực tiễn: Luận án phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện về những kết quả đã đạt được, các hạn chế và nguyên nhân trong phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược giữa hai nước, chỉ rõ những tác động tích cực và tiêu cực của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc, đề xuất một số quan điểm, định hướng, hệ thống giải pháp nhằm phát huy vai trò của Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc trong xây dựng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt – Hàn bền vững giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Luận án đã đưa ra 5 nhóm giải pháp có tính mới và giá trị ứng dụng để giải quyết những vấn đề cấp bách và lâu dài gắn với đặc thù quan hệ song phương Việt Nam – Hàn Quốc. Đồng thời, có giá trị tham khảo trong việc phát triển quan hệ với các đối tác chiến lược khác của Việt Nam.

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi