Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi

(2015-11-27 10:58:44)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại.
Mã số: 62.34.01.21.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Chi.
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch
Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Hoan.
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương.
Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:
- Luận án đã hệ thống hoá và phân tích, luận giải rõ cơ sở lý luận về phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực trong quá trình CNH, HĐH. Đặc biệt, trên cơ sở lý luận, Luận án đã xác định được các nội dung cơ bản về về phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực trong quá trình CNH, HĐH, từ đó xây dựng được khung lý thuyết về về phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực trong điều kiện CNH, HĐH.
- Với hệ thống tài liệu, số liệu điều tra thực tế, Luận án đã chỉ rõ phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam mới chủ yếu là phát triển theo chiều rộng, giá trị gia tăng trong xuất khẩu thấp; việc phát triển xuất khẩu theo chiều sâu còn nhiều bất cập, hạn chế và yếu kém.
- Bằng việc sử dụng công cụ phân tích: Chỉ số chuyên môn hoá xuất khẩu (ES), Chỉ số cường độ thương mại (TI)… Luận án đã chỉ ra được triển vọng về thị trường, xu hướng chuyển dịch luồng thương mại và khả năng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian qua. Điều này chứng tỏ rằng, khả năng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới là còn rất nhiều tiềm năng. Đây là cơ sở cho việc định hướng chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu một số mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam trong thời gian tới. Mặt khác, Luận án đã phân tích được thực trạng các điều kiện về nhân lực, về cơ sở hạ tầng thương mại, điều kiện về cơ chế chính sách, ứng dụng công nghệ vào sản xuất và tạo dựng mối liên kết trong phát triển xuất khẩu nông sản chủ lực. Từ đó Luận án cũng đã chỉ ra được những hạn chế, luận giải rõ về những nguyên nhân yếu kém trong phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam.
- Luận án đã tổng hợp và đưa ra được những dự báo về triển vọng phát triển thị trường nông sản thế giới, dự báo triển vọng một số mặt hàng nông sản thế giới và đưa ra triển vọng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực của Việt Nam thời kỳ đến năm 2020. Trên cơ sở đó, đưa ra được các quan điểm,
định hướng phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực trong xu thế mới về CNH, HĐH và đề xuất các nhóm giải pháp cụ thể nhằm phát triển xuất khẩu một số nông sản chủ lực thời kỳ đến năm 2020.

Xem Thông tin kết luận mới (Tiếng Anh - Tiếng Việt)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi