Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng

(2015-12-10 10:16:44)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại.
Mã số: 62.34.01.21.
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Phượng.
Người hướng dẫn khoa học:
Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lịch
Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang.
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương.
Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:
- Luận án đưa ra cách tiếp cận hoàn toàn mới, đó là nghiên cứu chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy, dẫn đến hình thành một hệ thống cơ sở lý luận mới.
- Luận án đã hình thành được khung lý thuyết làm cơ sở để triển khai nghiên cứu, đánh giá về chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy (Xây dựng khái niệm, nội dung và các tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy; Xây dựng khái niệm và nội dung của chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy, tác động của chính sách thương mại tới phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy).
- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm của Trung Quốc, Ấn Độ và Indonesia về chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy và rút ra các bài học có thể vận dụng cho Việt Nam.
- Luận án đã phân tích thực trạng phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam giai đoạn 2004 - 2013 và năm 2014 (thực trạng phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy về kinh tế, xã hội và môi trường).
- Luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng tác động của chính sách thương mại đến phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam về mặt kinh tế, xã hội và môi trường giai đoạn 2004 - 2013 (đưa ra những mặt tích cực, những mặt hạn chế và nguyên nhân dẫn tới những hạn chế của chính sách thương mại đối với phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy).
- Trên cơ sở dự báo bối cảnh quốc tế và trong nước, luận án đã đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp hoàn thiện chính sách thương mại nhằm phát triển xuất khẩu bền vững sản phẩm da giầy của Việt Nam đến năm 2020.

Xem Thông tin kết luận mới (Tiếng Anh - Tiếng Việt)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi