Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng

(2016-01-01 08:28:51)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: "Phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ"

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Bá Dũng  
Chuyên ngành: Thương mại 
Mã số: 62.34.01.10
Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Thọ Xuân, PGS.TS. Phạm Quang Thao                                             
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Những kết luận mới của luận án:
Về phương diện lý luận:
- Luận án đã hệ thống hóa và phân tích một sách sâu sắc lý luận về phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn một tỉnh, đưa ra một số khái niệm mới, đó là: khái niệm về cơ sở bán lẻ hiện đại, mạng lưới các cơ sở bán lẻ hiện đại và phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hiện đại. Luận giải và đưa ra các tiêu chí đánh giá sự phát triển của mạng lưới các cơ sở bán lẻ hiện đại.
- Phân tích, luận giải các điều kiện để mạng lưới các cơ sở bán lẻ hiện đại của một tỉnh phát triển, đó là: điều kiện về kinh tế, điều kiện về xã hội, điều kiện về tự nhiên, hạ tầng kỹ thuật và điều kiện về khoa học và công nghệ.
Về phương diện thực tiễn:
- Luận án đã phân tích thực trạng các điều kiện phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trên cơ sở tiếp cận các nguồn số liệu, tài liệu sơ cấp và thứ cấp, từ đó rút ra những đánh giá về những thuận lợi và hạn chế của từng điều kiện cho sự phát triển của mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển của các cơ sở bán lẻ (gồm cả cơ sở bán lẻ truyền thống và cơ sở bán lẻ hiện đại) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, qua đó có những nhận định về khả năng chuyển đổi thành cơ sở bán lẻ hiện đại của các cơ sở bán lẻ hàng hóa truyền thống.
- Luận án đã nêu lên xu hướng phát triển của ngành bán lẻ của thế giới và Việt Nam, chỉ ra được những quan điểm, định hướng đồng thời đề xuất một số giải pháp có tính khả thi cao để phát triển mạng lưới các cơ sở bán lẻ hàng hóa hiện đại trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn từ nay đến năm 2020.
Xem Thông tin kết luận mới (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi