Gửi tin qua Email
In bài này
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển

(2016-06-01 10:01:51)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển

 THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: "Phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực."

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiển  

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 

Mã số: 62.34.01.21

Người hướng dẫn: TS Trịnh Thị Thanh Thủy và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn                                            

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Đề tài "Phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực" lần đầu tiên được tác giả nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Do đó, những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xác định chiến lược, định hướng và giải pháp phát triển thương mại của Tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng. Những kết luận mới của luận án là:

Về phương diện lý luận:

- Luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về phát triển thương mại của một tỉnh duyên hải, nằm trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, có đường biên giới trên biển và đất liền, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt là khi hình tành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Xây dựng khung lý thuyết cho phân tích, đánh giá về phát triển thương mại trên địa bàn một Tỉnh, bao gồm: nội dung, nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá sự phát triển thương mại...

- Luận án đã đi sâu phân tích và luận giải vai trò của phát triển thương mại đối với phát triển kinh tế địa phương cấp tỉnh, đặc biệt là trong việc thu hút vốn đầu tư, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh và hội nhập kinh tế khu vực thành công. Qua đó, khẳng định sự cần thiết, điều kiện và nội dung phát triển thương mại của một tỉnh.

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thương mại một số tỉnh trong và ngoài nước, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm gợi mở có thể vận dụng để phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực

Về phương diện thực tiễn:   

- Luận án phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị với những nội dung đã được xác định tại khung lý thuyết, đặc biệt gắn với đặc thù của Tỉnh như phát triển thương mại gắn với kinh tế biển, xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước trong đó có các nước nằm trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, thương mại nội Tỉnh với thương mại vùng và toàn quốc, các yếu tố cạnh tranh từ hội nhập đặc biệt từ AEC được lồng ghép trong đánh giá thương mại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh. Trên cơ sở đó, luận án đã rút ra những đánh giá chung về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; xác định đặc thù, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là những căn cứ thực tiễn để đề xuất giải pháp và kiến nghị của luận án.

- Luận án đã đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi cao nhằm phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điển hình như giải pháp hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh; Phát triển thương mại gắn với phát triển kinh tế biển; Phát triển xuất, nhập khẩu; Phát triển thương mại nội địa, đặc biệt là hệ thống phân phối trong bối cảnh hội nhập khu vực. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng mở ra một cách nhìn mới, một hướng mới trong nghiên cứu và đánh giá phát triển thương mại trên địa bàn một Tỉnh.

Xem Thông tin kết luận mớ (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

 

 

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628