Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển

(2016-06-01 10:01:51)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển

 THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: "Phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực."

Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hiển  

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 

Mã số: 62.34.01.21

Người hướng dẫn: TS Trịnh Thị Thanh Thủy và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn                                            

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Đề tài "Phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực" lần đầu tiên được tác giả nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Do đó, những kết quả nghiên cứu của luận án góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xác định chiến lược, định hướng và giải pháp phát triển thương mại của Tỉnh trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực ngày càng sâu rộng. Những kết luận mới của luận án là:

Về phương diện lý luận:

- Luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ lý luận về phát triển thương mại của một tỉnh duyên hải, nằm trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, có đường biên giới trên biển và đất liền, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, đặc biệt là khi hình tành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Xây dựng khung lý thuyết cho phân tích, đánh giá về phát triển thương mại trên địa bàn một Tỉnh, bao gồm: nội dung, nhân tố ảnh hưởng, tiêu chí đánh giá sự phát triển thương mại...

- Luận án đã đi sâu phân tích và luận giải vai trò của phát triển thương mại đối với phát triển kinh tế địa phương cấp tỉnh, đặc biệt là trong việc thu hút vốn đầu tư, chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh và hội nhập kinh tế khu vực thành công. Qua đó, khẳng định sự cần thiết, điều kiện và nội dung phát triển thương mại của một tỉnh.

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển thương mại một số tỉnh trong và ngoài nước, từ đó rút ra các bài học kinh nghiệm gợi mở có thể vận dụng để phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị trong bối cảnh hội nhập kinh tế khu vực

Về phương diện thực tiễn:   

- Luận án phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị với những nội dung đã được xác định tại khung lý thuyết, đặc biệt gắn với đặc thù của Tỉnh như phát triển thương mại gắn với kinh tế biển, xuất nhập khẩu hàng hóa với các nước trong đó có các nước nằm trên Hành lang kinh tế Đông – Tây, thương mại nội Tỉnh với thương mại vùng và toàn quốc, các yếu tố cạnh tranh từ hội nhập đặc biệt từ AEC được lồng ghép trong đánh giá thương mại trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Tỉnh. Trên cơ sở đó, luận án đã rút ra những đánh giá chung về thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; xác định đặc thù, tiềm năng, lợi thế cũng như những khó khăn, thách thức trong phát triển thương mại của tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là những căn cứ thực tiễn để đề xuất giải pháp và kiến nghị của luận án.

- Luận án đã đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp có căn cứ khoa học và đảm bảo tính khả thi cao nhằm phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Điển hình như giải pháp hoàn thiện thể chế môi trường kinh doanh; Phát triển thương mại gắn với phát triển kinh tế biển; Phát triển xuất, nhập khẩu; Phát triển thương mại nội địa, đặc biệt là hệ thống phân phối trong bối cảnh hội nhập khu vực. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng mở ra một cách nhìn mới, một hướng mới trong nghiên cứu và đánh giá phát triển thương mại trên địa bàn một Tỉnh.

Xem Thông tin kết luận mớ (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi