Send mail
Print
Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn

(2015-11-27 10:51:13)

Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh Việt Nam”
Chuyên ngành: Thương mại.

Mã số: 62.34.10.01
Nghiên cứu sinh: Trịnh Anh Tuấn
GVHD 1: PGS.TS. Lê Danh Vĩnh
2: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy
Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương
Những kết luận mới của luận án:
Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa và luận giải rõ về pháp luật cạnh tranh và hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh. Luận án là đã xây dựng một số tiêu chí để đánh giá hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh, bao gồm: (1) đánh giá chất lượng của các quy định pháp luật cạnh tranh thông qua tính hợp pháp và tính thực tiễn của pháp luật cạnh tranh; (2) đánh giá về công tác tổ chức thực thi pháp luật cạnh tranh, gồm hoạt động của cơ quan thực thi và hoạt động hỗ trợ tiếp cận sử dụng pháp luật cạnh tranh của cộng đồng doanh nghiệp.
Về thực tiễn
- Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, đánh giá thực trạng thực thi pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam, Luận án đã chỉ ra tính hiệu quả và những bất cập, tựu trung là:
+ Về nội dung các văn bản pháp luật: Một số quy định liên quan đến quy trình điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh; quy định về xác định thị trường liên quan và quy định về kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế theo quy định của Luật Cạnh tranh và các văn bản hướng dẫn không phù hợp và khó có thể áp dụng trong điều kiện phát triển kinh tế xã hội hiện nay ở Việt Nam.
+ Về cơ quan cạnh tranh: Cục Quản lý cạnh tranh hiện nay là cơ quan thuộc Bộ Công Thương không đảm bảo vị trí độc lập, phải đảm trách nhiều chức năng, nhiệm vụ trong khi nguồn lực có hạn.
+ Về nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp: nhận thức cộng đồng doanh nghiệp về pháp luật cạnh tranh đã và đang được cải thiện, nhưng vẫn ở mức thấp. Vì vậy, nhiều doanh nghiệp khi quyền lợi của mình bị xâm hại không biết sử dụng pháp luật cạnh tranh như là một công cụ để bảo vệ mình.
- Xác định bối cảnh trong nước, quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh, Luận án đã đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật cạnh tranh trong thời gian tới ở Việt Nam:
+ Đề xuất xây dựng Luật sửa đổi bổ sung Luật cạnh tranh theo một số nội dung cụ thể.
+ Kiện toàn tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan thực thi, theo đó đề xuất thành lập một Ủy ban Cạnh tranh độc lập.
+ Nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp, thông qua các hoạt động tuyên truyền phổ biến có trọng điểm đến các nhóm doanh nghiệp trong từng lĩnh vực; đa dang hóa các hình thức tuyên tuyền; sử dụng hiệu quả phương tiện thông tin đại chúng trong công tác tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp.
+ Đẩy mạnh các hoạt động hợp tác với cơ quan cạnh tranh nước ngoài, tham gia tích cực vào các diễn đàn cạnh tranh trên thế giới để học tập kinh nghiệm và đào tạo cán bộ.
Xem Thông tin kết luận mới (Tiếng Việt - Tiếng Anh
)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi