Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú

(2017-11-29 12:37:27)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Phát triển thị trường phát triển sản phẩm tiết kiệm năng lượng của Việt Nam

* Chuyên ngành:                     Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                                   62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Bùi Văn Phú

* Người hướng dẫn khoa học: 

                             Hướng dẫn 1: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

                             Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:

Về lý luận:

Thứ nhất, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường và phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng, làm rõ một số khái niệm, đặc điểm, nội dung và nhân tố ảnh hưởng đến phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Thứ hai, vận dụng sáng tạo phương pháp tiếp cận nghiên cứu về phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng với 3 nội dung là phát triển nguồn cung, phát triển cầu và phát triển các trung gian thị trường.

Thứ ba, giải pháp phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng phải gắn liền với các chủ thể là cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, người tiêu dùng và các Hiệp hội.

Về thực tiễn:

Thứ nhất, góp phần làm rõ vai trò, ý nghĩa của việc tiêu dùng các sản phẩm tiết kiệm năng lượng.

Thứ hai: phân tích, đánh giá có cơ sở khoa học và khách quan về thực trạng thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng của nước ta trong giai đoạn 2006-2015 cả về phía cung sản phẩm tiết kiệm năng lượng, cầu sản phẩm tiết kiệm năng lượng và trung gian thị trường. Chỉ rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra đối với phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng trong thời gian tới.

Thứ ba, đề xuất định hướng và giải pháp phát triển thị trường sản phẩm tiết kiệm năng lượng, tập trung vào 3 nhóm giải pháp phát triển nguồn cung, hệ thống phân phối và phát triển tiêu dùng, gắn liền với các chủ thể tham gia vào thị trường. Qua đó góp phần thực hiện chiến lược quốc gia về an ninh năng lượng và phát triển bền vững.

 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng anh, Tiếng Việt)

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi