Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương

(2018-07-21 10:03:57)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại ở nước ta thời kỳ đến năm 2020

* Chuyên ngành:   Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Đặng Thanh Phương

* Người hướng dẫn khoa học: 

                            Hướng dẫn 1: GS.TS. Đỗ Đức Bình

                            Hướng dẫn 2: TS. Võ Văn Quyền

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

- Luận án đã tổng kết được những quan niệm kết cấu hạ tầng, kết cấu hạ tầng thương mại (KCHTTM) và đưa ra một quan niệm mới về KCHTTM với những đặc điểm của nó. Luận án cũng làm rõ thế nào là phát triển KCHTTM, các yêu cầu đối với phát triển kết cấu hạ tầng thương mại như phải đồng bộ, phải đi trước một bước và phải có tầm nhìn dài hạn. Từ đó, Luận án đã xây dựng khung lý luận cơ bản về chính sách của nhà nước về phát triển KCHTTM. Đồng thời, Luận án chỉ ra các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến chính sách phát triển KCHTTM. Luận án cũng đưa ra được một số tiêu chí đánh giá nội dung và quy trình của chính sách phát triển KCHTTM.

- Qua nghiên cứu kinh nghiệm về chính sách phát triển KCHTTM của một số quốc gia trên thế giới, luận án đã rút ra một số bài học thành công có thể vận dụng và một số bài học cần tránh đối với Việt Nam.

Những đóng góp về mặt thực tiễn:

- Luận án nhận diện một cách khách quan và đúng thực trạng chính sách phát triển KCHTTM của Việt Nam trong thời gian 2003-2016, rút ra một số nhận xét, đánh giá xác thực về những điểm hợp lý, những hạn chế, bất cập của chính sách phát triển KCHTTM và nguyên nhân

- Luận án đã đưa ra một số dự báo về các yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến chính sách phát triển KCHTTM. Từ đó, đã đề xuất được các quan điểm hoàn thiện chính sách phát triển kết cấu hạ tầng thương mại.

- Luận án đề xuất 06 nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển KCHTTM ở Việt Nam trong thời gian tới: i) Hoàn thiện quy trình chính sách phát triển KCHTTM; ii) Hoàn thiện tổ chức quản lý và phát triển nguồn lực chính sách; iii) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư kinh doanh các KCHTTM; iv) Hoàn thiện nội dung chính sách phát triển KCHTTM; v) Hoàn thiện chính sách khuyến khích đầu phát triển KCHTTM; (vi) Hoàn thiện chính sách quản lý sự phát triển của KCHTTM. Luận án cũng đề xuất một số điều kiện cần thiết đối với Nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp nhằm tăng tính khả thi cho các giải pháp.


Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi