Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang

(2017-02-23 10:29:19)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta

Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 

Mã số: 62.34.01.21

Nghiên cứu sinh: Đào Thị Huyền Trang

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Nguyễn Đắc Thắng 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Những kết luận mới của luận án

Đề tài “Nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta” lần đầu tiên được tác giả nghiên cứu một cách hệ thống và toàn diện thực trạng năng lực tiếp cận thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta hiện nay.  Những kết luận mới của luận án là:

Về phương diện lý luận:

- Luận án đã hệ thống hóa và phân tích một cách sâu sắc lý luận về năng lực tiếp cận thị trường của các hợp tác xã nông nghiệp, đưa ra một số khái niệm mới và nội dung cơ bản về “Tiếp cận thị trường” và “năng lực tiếp cận thị trường của HTXNN”. Luận giải và đưa ra các điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển năng lực tiếp cận thị trường của các HTXNN.

- Phân tích, luận giải các yếu tố cấu thành năng lực tiếp cận thị trường của HTXNN, đó là: năng lực sử dụng các phương pháp và nghiệp vụ tiếp cận thị trường; năng lực về tài chính; năng lực về con người và năng lực khoa học công nghệ.

Về phương diện thực tiễn:

- Luận án đã phân tích thực trạng các điều kiện cần thiết để xây dựng và phát triển năng lực tiếp cận thị trường của các HTXNN ở nước ta hiện nay, từ đó, có những đánh giá về khả năng tiếp cận thị trường của HTXNN.

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng năng lực tiếp cận thị trường của HTXNN ở nước ta, qua đó, phân tích, đánh giá, nêu nên những mặt đạt được, hạn chế cần khắc phục trong hoạt động tiếp cận thị trường của các HTXNN hiện nay.

- Từ thực trạng đã nghiên cứu, luận án đề xuất 5 nhóm giải pháp đối với HTXNN và 2 nhóm giải pháp đối với nhà nước và Liên minh HTX Việt Nam nhằm nâng cao năng lực tiếp cận thị trường của HTXNN ở Việt Nam hiện nay. 

 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi