Gửi tin qua Email
In bài này
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt

(2019-05-06 14:22:30)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Trung Đông

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại   

Mã số: 62.34.01.21

Họ và tên NCS: Đậu Xuân Đạt

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

                    Hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Văn Lịch   

                    Hướng dẫn 2: TS. Lê Hoàng Oanh

Những kết luận mới của luận án

- Về mặt lý luận:

+ Luận án đã trình bày có hệ thống một số khái niệm liên quan như khái niệm năng lực cạnh tranh, năng lực cạnh tranh sản phẩm, hàng nông sản xuất khẩu. Trên cơ sở đó, luận án đã làm rõ hơn khái niệm năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu, đồng thời xác định và làm rõ hơn 03 nhóm tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu.

+ Trên cơ sở hệ thống hóa một số quan điểm về sự cấu thành năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu như theo quan điểm của M.E.Porter; theo cơ sở phân tích chuỗi giá trị và theo cách tiếp cận từ Đề án “Nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu Việt Nam thời kỳ 2014 - 2020 và định hướng đến năm 2030” của Bộ Công thương, luận án đã trình bày 7 yếu tố nội sinh và 5 yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu.

- Về mặt thực tiễn:

+ Trên cơ sở khái quát đặc điểm kinh tế - xã hội khu vực Trung Đông, luận án đã khái quát thực trạng thị trường Trung Đông về hàng nông sản nhập khẩu, thực trạng xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Đông và đặc điểm của các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Trung Đông.  

+ Luận án đã chủ yếu sử dụng phương pháp nghiên thu thập và xử lý dữ liệu thứ cấp, phương pháp phân tích - so sánh qua các nguồn thông tin từ Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thống kê, Trademap, ITC,...để phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của 4 mặt hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Trung Đông gồm: Gạo, cà phê, chè và hồ tiêu theo các tiêu chí đánh giá như kim ngạch và sản lượng xuất khẩu, thị phần, chi phí sản xuất, giá cả, thương hiệu, hệ số so sánh biểu hiện RCA. Luận án cũng đã sử dụng phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu sơ cấp, phân tích - so sánh để phân tích thực trạng 7 yếu tố nội sinh và 5 yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Trung Đông. Trên cơ sở phân tích đó, luận án đã chỉ ra 5 thành công, 7 hạn chế và các nguyên nhân chủ quan và khách quan của các hạn chế đó.

+ Trên cơ sở các nghiên cứu về lý luận và thực tiễn, kết hợp với phân tích bối cảnh trong nước và quốc tế, Luận án xác lập một số quan điểm, định hướng đề xuất 7 nhóm giải pháp đối với Nhà nước, 5 nhóm kiến nghị đối với doanh nghiệp và một số kiến nghị khác cho các Hiệp hội và hộ nông dân trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản xuất Việt Nam sang thị trường Trung Đông thời kỳ đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Vì vậy, luận án có giá trị thực tiễn đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, các Hiệp hội và hộ nông dân trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh hàng nông sản Việt Nam sang thị trường mới, với nhiều tiềm năng và đặc thù như thị trường Trung Đông.


Xem Thông tin kết luận mới.(Tiếng Việt & Tiếng Anh 

 

 

 

 

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628