Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung

(2018-03-15 12:43:44)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Giải pháp phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ hiện nay

* Chuyên ngành:                     Thương mại

* Mã số:                                   62.34.10.01

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Lê Ngọc Trung

* Người hướng dẫn khoa học: 

                             Hướng dẫn 1: PGS.TS. Đinh Văn Thành

                             Hướng dẫn 2: PGS.TS. Võ Phước Tấn

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:

• Về lý luận  

Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề chuyên sâu và toàn diện về phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản ở cả tầm chính sách và quản trị phát triển hệ thống phân phối, luận án làm rõ đặc điểm riêng có của hệ thống phân phối hàng nông sản, xác lập khái niệm và nội hàm mới của phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản trên địa bàn Vùng kinh tế. Đặc biệt là, làm rõ nội dung, các tiêu chí đánh giá và đưa ra 5 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản Vùng kinh tế. Đây là những đóng góp mới về lý luận đối với phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản Vùng kinh tế trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh kết hợp với phát triển bền vững.

• Về thực tiễn

Trên cơ sở phân tích, đánh giá một cách khoa học về thực trạng phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ trong những năm qua, luận án chỉ ra những thành tựu, hạn chế và 6 nguyên nhân về phía nhà nước, 5 nguyên nhân về phía doanh nghiệp; Gắn kết cơ sở lý thuyết và thực tiễn, kết hợp với phân tích và dự báo bối cảnh trong tương lai, Luận án xác lập một số quan điểm và định hướng phát triển, đề xuất 2 nhóm giải pháp (đối với Nhà nước và đối với doanh nghiệp) và một số kiến nghị cụ thể về liên kết vùng để phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ thời kỳ đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Các giải pháp và kiến nghị có cơ sở khoa học và thực tiễn, có nhiều điểm mới trong đề xuất giải pháp và kiến nghị về liên kết để phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ. Vì vậy, Luận án có giá trị thực tiễn cao đối với phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản vùng Đông Nam Bộ nói chung, các địa phương trong vùng nói riêng.


 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi