Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng

(2017-11-29 12:43:47)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

* Chuyên ngành:                     Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                                   62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Hữu Trường Hưng

* Người hướng dẫn khoa học: 

                             Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Tất Thắng

                             Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Nhiễu

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:

Về lý luận  

Luận án hệ thống hóa cơ sở lý luận về kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, cụ thể làm rõ những khái niệm cơ bản về tập trung kinh tế và tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ, bản chất, vai trò của kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong nền kinh tế thị trường, các đối tượng, các yếu tố tác động đến công tác kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Về thực tiễn

Luận án phân tích, đánh giá kinh nghiệm của các quốc gia phát triển và đang phát triển về chính sách và quy định kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ (trong đó đặc biệt chú trọng đến mục tiêu kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế, quy định về ngưỡng thông báo, đánh giá vụ việc tập trung kinh tế, cơ quan kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế,...) chỉ ra những ưu, nhược điểm của các chính sách và quy định kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ của từng quốc gia, xác định những bài học kinh nghiệm có thể áp dụng Việt Nam. Đề xuất quan điểm, mục tiêu, định hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong điều kiện và bối cảnh phát triển mới.

Bên cạnh việc phân tích những ưu và nhược điểm của từng quốc gia chính sách và quy định về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ Luận án chỉ rõ các bất cập của quy định trong pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ của Việt Nam hiện nay, qua đó đề xuất những phương án hoàn thiện pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.

Các giải pháp được đưa ra là các giải pháp từ phía Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, trong đó chỉ rõ tính khả thi, tính hữu dụng của giải pháp, cụ thể:

+ Đề xuất những quy định về tập trung kinh tế cần sửa đổi bổ sung phù hợp trên cơ sở xây dựng Luật cạnh tranh sửa đổi.

+ Đề xuất thành lập một cơ quan riêng biệt, độc lập trực thuộc Chính phủ.

+ Cơ quan cạnh tranh cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tập trung tuyên tuyền trực tiếp đến các doanh nghiệp trong từng ngành, lĩnh vực riêng biệt và thiết lập quan hệ chặt chẽ với các cơ quan truyền thông.


 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi