Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách

(2018-03-27 12:23:32)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Xu hướng vận động của chợ truyền thống ở Việt Nam trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế

* Chuyên ngành:                     Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                                   62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Huy Bách

* Người hướng dẫn khoa học: 

                            Hướng dẫn 1: TS. Nguyễn Thị Nhiễu

                            Hướng dẫn 2: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:

Thứ nhất, luận án đã nghiên cứu, làm rõ lý luận về xu hướng vận động của chợ truyền thống trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế của Việt Nam; Đưa ra khái niệm, bản chất vận động của chợ truyền thống, các tiêu chí, các nhân tố cơ bản tác động tới xu hướng vận động của chợ truyền thống. Luận án chỉ rõ xu hướng vận động của chợ truyền thống ngoài những yếu tố thuộc tính của chợ, còn có tác động qua lại với sự thay đổi của các yếu tố môi trường tự nhiên, kinh tế, xã hội....

Thứ hai, luận án tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức quản lý phát triển chợ truyền thống của một số nước cả phát triển và đang phát triển trên thế giới trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế và rút ra một số bài học có thể áp dụng cho Việt Nam.

Thứ ba, luận án tiến hành phân tích đánh giá thực trạng và xu hướng vận động của chợ truyền thống Việt Nam theo các tiêu chí, lấy mốc từ năm 2003, khi Chính phủ ban hành Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2003 về Phát triển và quản lý chợ đến nay, chỉ ra những xu hướng vận động tích cực cùng những chệch hướng, tiêu cực trong vận động, phát triển chợ truyền thống ở Việt Nam, tìm hiểu nguyên nhân của các xu hướng đó để đề xuất giải pháp quản lý, điều chỉnh sau này;

Thứ tư, nghiên cứu, dự báo về xu hướng vận động, phát triển của chợ thống ở Việt Nam thời gian tới dưới tác động của phát triển kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập kinh tế. chỉ ra những cơ hội và thách thức, thuận lợi và khó khăn đối với việc duy trì, bảo tồn và phát triển chợ   

Cuối cùng, nêu ra quan điểm và định hướng về xu hướng vận động phù hợp và đúng hướng của chợ truyền thống ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp chủ yếu phát triển chợ truyền thống ở Việt Nam đến năm 2030.


Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh) 

 

 

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi