Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

(2018-10-12 12:48:42)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Tên đề tài: Phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

* Chuyên ngành:   Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

* Người hướng dẫn khoa học: 

                            Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Quang

                            Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Nhiễu

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

- Luận án góp phần hệ thống hóa và bổ sung lý luận về phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản, cụ thể hóa các khái niệm, luận chứng sâu về nội dung, tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản, các nhân tố trong nước, khu vực và quốc tế tác động đến phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản, đặc biệt là dưới tác động của việc tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) - nay là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

- Luận án tiến hành phân tích thực trạng xuất khẩu thủy sản Việt Nam theo các tiêu chí phát triển xuất khẩu bền vững và đánh giá các nhân tố tác động đến phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2007-2017, trên cơ sở đó đưa ra nhận định về những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế, tồn tại, cũng như các vấn đề thực tiễn đặt ra đối với phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam, làm cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất các giải pháp, chính sách.

- Luận án góp phần đưa ra những dự báo về bối cảnh và triển vọng phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam thời gian tới năm 2025, định hướng đến năm 2030, đánh giá các cơ hội và thách thức trong phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản trong bối cảnh Việt Nam tham gia Hiệp định CPTPP.

- Luận án đề xuất quan điểm, định hướng và các giải pháp, chính sách chủ yếu nhằm phát triển xuất khẩu bền vững mặt hàng thủy sản của Việt Nam dựa trên cơ sở khoa học và phù hợp với thực tiễn trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập và dưới tác động của việc tham gia Hiệp định CPTPP.

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi