Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy

(2018-10-10 20:55:45)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy

THÔNG TIN TÓM TẮT

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên đề tài: Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam

* Chuyên ngành:   Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thị Thu Thủy

* Người hướng dẫn khoa học: 

                            Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Tất Thắng

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

- Về mặt lý luận:

Luận án có đóng góp mới về khoa học, đó là: từng bước luận giải làm rõ nhất khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng, đặc biệt đặt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 để phù hợp nhất với xu hướng phát triển trong thực tiễn. Từ đó, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá đầy đủ cho sự phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng (bao gồm cả đinh tính và định lượng) nhằm ứng dụng trong hoạt động phân tích đánh giá để thực hiện quản trị tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam.

- Về mặt thực tiễn:

+ Việc nghiên cứu không chỉ rộng về mặt số lượng Ngân hàng nghiên cứu mà còn đi sâu phân tích được một cách đầy đủ nhất theo từng nhóm sản phẩm dịch vụ cung ứng tương đồng của các Ngân hàng trên thị trường nhằm chỉ ra mặt mạnh, yếu tại mỗi đối tượng nghiên cứu một cách rõ ràng thay vì chỉ nghiên cứu khái quát toàn bộ hoạt động dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng nói chung.

+ Thực tiễn nghiên cứu đặt trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0- một vấn đề lớn với hệ thống Ngân hàng thương mại ở Việt Nam. Đây cũng là một vấn đề hoàn toàn mới mẻ, có tác động rất lớn đến xu hướng sử dụng dịch vụ Ngân hàng của khách hàng.

+ Quá trình xây dựng luận án được tiến hành dựa trên một khảo sát lớn với 900 khách hàng (gồm nhiều đối tượng khách hàng khác nhau với cả khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp) và 90 cán bộ quản lý từ cấp trung của 9 Ngân hàng điển hình được lựa chọn, vì vậy những kết luận được đưa ra từ luận án có tính khái quát và tính xác thực cao thay vì chỉ nghiên cứu dựa trên các thông số báo cáo của của Ngân hàng.

+ Luận án đã đưa ra các giải pháp phát triển theo chiều rộng nhằm khai thác những ứng dụng từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 giúp thúc đẩy khả năng cung ứng dịch vụ trong hệ thống Ngân hàng; giúp gia tăng nhanh chóng số lượng các sản phẩm cung ứng cũng như số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ. Đồng thời luận án cũng đưa ra nhóm các giải pháp phát triển theo chiều sâu dựa trên từng mặt mạnh, yếu của các Ngân hàng trong hệ thống NHTMCP nhằm phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng.


Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt Tiếng Anh)

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi