Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền

(2017-09-20 21:00:13)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Định hướng và các giải pháp phát triển ngành dịch vụ phân phối ở Việt Nam

* Chuyên ngành:                     Thương mại

* Mã số:                                   62.34.10.01

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Nguyễn Thúy Hiền

* Người hướng dẫn khoa học: 

                             Hướng dẫn 1: PGS.TS. Lê Trịnh Minh Châu

                             Hướng dẫn 2: TS. Lê Hoàng Oanh

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có một số đóng góp mới về lý luận và thực tiễn như sau:

- Luận án đã xác lập được khung khổ lý thuyết cơ bản về khái niệm dịch vụ phân phối (DVPP) và khái niệm 4 phân ngành DVPP, đưa ra khái niệm về phát triển ngành DVPP; xác lập 3 nội dung phát triển ngành; xây dựng 4 tiêu chí đánh giá sự phát triển của ngành DVPP.

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển ngành DVPP của một số nước có ngành DVPP phát triển và có nhiều điểm tương đồng như: Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, rút ra được bài học kinh nghiệm nên áp dụng đối với Việt Nam và bài học không nên áp dụng.

- Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển ngành DVPP; lựa chọn xây dựng mô hình nghiên cứu và điều tra thực trạng các cơ sở kinh doanh của phân ngành bán lẻ là phân ngành dịch vụ có nhiều yếu tố điển hình cho phát triển ngành DVPP, kết quả của việc điều tra và phân tích mô hình đã khẳng định và làm giàu thêm những đánh giá về thực trạng ngành DVPP, từ đó rút ra được 5 yếu tố ảnh hưởng đến phát triển ngành DVPP là: năng lực của nhà cung cấp dịch vụ, khả năng đáp ứng dịch vụ, áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý, yếu tố môi trường kinh doanh, vị trí kinh doanh; rút ra được các kết luận về tồn tại, nguyên nhân và đặc biệt là 6 vấn đề cần giải quyết để phát triển ngành DVPP ở Việt Nam.

- Luận án đã phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức của ngành DVPP, dự báo xu thế phát triển của ngành DVPP trên thế giới làm cơ sở để đề xuất khung định hướng phát triển ngành DVPP. Đây là những đóng góp mới về cơ sở thực tiễn cho việc đề xuất định hướng và giải pháp phát triển ngành DVPP ở Việt Nam trong thời gian tới.

-  Luận án đã đưa ra một số quan điểm và đề xuất 4 nhóm định hướng lớn ở tầm vĩ mô và định hướng phát triển của 4 phân ngành DVPP. Đề xuất các giải pháp chung cho toàn ngành, giải pháp cụ thể cho phát triển của từng phân ngành dịch vụ. Đặc biệt là đề xuất xây dựng, sửa đổi, bổ sung các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển ngành DVPP cũng như quản lý ngành phù hợp với bối cảnh nền kinh tế đất nước đang trong quá trình tái cấu trúc, đổi mới mô hình tăng trưởng và hội nhập ngày càng sâu rộng.

 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt Tiếng Anh)

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi