Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị

(2017-10-09 22:30:00)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Phát triển xuất khẩu mặt hàng thủy sản của Hà Tĩnh thời kỳ đến 2020

* Chuyên ngành:                     Kinh doanh Thương mại

* Mã số:                                   62.34.01.21

* Họ và tên nghiên cứu sinh:   Trần Đình Nghị

* Người hướng dẫn khoa học: 

                             Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

                             Hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Đình Thiên

* Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương  - Bộ Công Thương

 

Luận án đã có các đóng góp mới về lý luận và thực tiễn sau:

Về lý luận:

Thứ nhất, trên cơ sở nghiên cứu khái niệm, phân biệt tăng trưởng xuất khẩu và phát triển xuất khẩu hệ thống hóa lý thuyết về phát triển xuất khẩu, luận án đã góp phần làm sáng tỏ cơ sở lý luận về phát triển xuất khẩu thủy sản nói chung và phát triển xuất khẩu thủy sản của một địa phương nói riêng.

Thứ hai, luận án đã góp phần làm rõ nội dung của phát triển xuất khẩu nói chung và phát triển xuất khẩu thủy sản nói riêng là phát triển nguồn hàng, thị trường và phương thức xuất khẩu.

Thứ ba, hình thành một số tiêu chí để đánh giá thực trạng phát triển xuất khẩu của một nước và của một địa phương.

Về thực tiễn:

Thứ nhất, đã  phân tích làm rõ thực trạng nuôi trồng, khai thác, chế biến, xuất khẩu thủy sản, chuỗi thủy sản xuất khẩu.

Thứ hai, đã tiến hành đánh giá những thành công, hạn chế và các nguyên nhân hạn chế để từ đó đề xuất mục tiêu, định hướng, giải pháp phát triển xuất khẩu thủy sản của tỉnh Hà Tĩnh trong thời gian đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Thứ ba, kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích đối với công tác nghiên cứu, giảng dạy cũng như đối với công tác quản lý nhà nước về phát triển xuất khẩu thủy sản.


Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi