Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn

(2019-03-13 13:16:55)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên luận án: Phát triển thị trường phát thải các-bon ở Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại   

Mã số: 62.34.01.21

Họ và tên NCS: Trần Huy Hoàn

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

                         Hướng dẫn 1: PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh   

                         Hướng dẫn 2: TS. Phạm Ngọc Hải

Những kết luận mới của luận án

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

- Luận án đã hệ thống hóa cơ sở khoa học của việc hình thành thị trường phát thải các-bon; mô hình và cách thức thiết kế, vận hành thị trường phát thải các-bon, kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam.

- Luận án đã rà soát, đánh giá thực trạng về biến đổi khí hậu, các chính sách về biến đổi khí hậu và quá trình tham gia vào thị trường phát thải các bọn của Việt Nam; Đã đưa ra được các phân tích, đánh giá tiềm năng và điều kiện phát triển thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam.

- Luận án đã đưa ra được các phân tích, đánh giá về xu hướng phát triển thị trường phát thải các-bon trong tương lai; đề xuất mô hình thiết kế, giải pháp và các kiến nghị để thiết lập và vận hành thị trường phát thải các-bon tại Việt Nam. 

 

Xem Thông tin kết luận mới.(Tiếng Việt & Tiếng Anh

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi