Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền

(2019-03-11 13:01:25)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên luận án: Phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại   

Mã số: 62.34.01.21

Họ và tên NCS: Trần Thị Thu Hiền

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

                         Hướng dẫn 1: PGS. TS. Doãn Kế Bôn         

                         Hướng dẫn 2: TS. Phạm Thu Giang

Những kết luận mới của luận án

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án đã hệ thống hóa cơ sở lý luận về phát triển xuất khẩu hàng dệt may của một quốc gia. Trong đó, đưa ra các khái niệm và nội hàm các khái niệm về xuất khẩu, phát triển xuất khẩu, phát triển xuất khẩu hàng dệt may. Đưa ra hệ thống các tiêu chí đánh giá phát triển xuất khẩu hàng dệt may trong đó có các phương pháp xác định có thể lượng hóa được. Đồng thời, làm rõ và phân tích các yếu tố tác động đến phát triển xuất khẩu hàng dệt may bao gồm các yếu tố thuộc môi trường quốc tế, yếu tố vĩ mô và yếu tố thuộc doanh nghiệp.

Những đóng góp về mặt thực tiễn:

Luận án đã nhận diện, phân tích và đánh giá đúng thực trạng phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam hiện nay sang các nước, đặc biệt sang các nước tham gia Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Đánh giá thực trạng các yếu tố tác động đến phát triển xuất khẩu hàng dệt may với những tác động tích cực và tiêu cực từ môi trường quốc tế, các chính sách của Nhà nước cũng như các yếu tố từ phía doanh nghiệp. Từ đó, rút ra các nhận định, đánh giá xác thực về những thành công cũng như những hạn chếvà nguyên nhân trong phát triển xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam để làm căn cứ, cơ sở cho đề xuất các giải pháp.

Phân tích diễn biến của Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), những thuận lợi và khó khăn khi CPTPP được thực thi. Luận án đã đề xuất 02 nhóm giải pháp nhằm phát triển xuất khẩu hàng dệt may khi Việt Nam tham gia CPTPP bao gồm: i) Các giải pháp vĩ mô; ii) Giải pháp đối với doanh nghiệp;Trong đó đặc biệt chú ý tới việc phát triển nguồn nguyên liệu đầu vào, đầu tư vào công nghệ sản xuất hiện đại, tiến tiến, phát triển thị trường và thương hiệu sản phẩm, chuyển đổi từ phương thức sản xuất gia công sang sản xuất trực tiếp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong ngành cũng như trong các doanh nghiệp dệt may nhằm phát triển xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam khi tham gia CPTPP. 

Xem Thông tin kết luận mới.(Tiếng Việt Tiếng Anh

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi