Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa

(2017-02-14 21:29:06)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa Dệt may Việt Nam

Chuyên ngành: Thương mại - Mã số: 62.34.10.01

Nghiên cứu sinh: Vũ Dương Hòa

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Võ Phước Tấn

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Phạm Ngọc Hải 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Những kết luận mới của luận án

- Kế thừa một số mô hình lý thuyết về năng lực cạnh tranh (NLCT) của Michael Porter, NCS đã đề xuất mô hình phân tích năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ngành Dệt may, dựa trên việc xác lập các tiêu chí và chỉ tiêu đánh giá NLCT của DNNVV ngành Dệt may;

- Trên cơ sở mô hình đề xuất về NLCT của DNNVV ngành Dệt may, NCS đã đánh giá NLCT của DNNVV ngành Dệt may dựa trên những số liệu khảo sát, những số liệu khảo sát này được tổng hợp, phân tích và đánh giá theo hệ thống những chỉ tiêu đánh giá NLCT của DNNVV ngành Dệt may;

- Việc đánh giá NLCT của DNNVV ngành Dệt may dựa vào những số liệu khảo sát, giúp cho NCS đưa ra được một số nhận định về những hạn chế và nguyên nhân làm giảm NLCT của DNNVV ngành Dệt may;

- Trên cơ sở nhận định những hạn chế và nguyên nhân làm giảm NLCT của DNNVV ngành Dệt may, NCS đã đề xuất hệ thống 05 nhóm giải pháp đột phá nhằm nâng cao NLCT của DNNVV ngành Dệt may. Những nhóm giải pháp này góp phần giúp những nhà làm quản lý cũng như các DNNVV có thể áp dụng và triển khai thực hiện trong thực tiễn. 

 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi