Gửi tin qua Email
In bài này
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang

(2019-01-28 14:39:15)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên luận án: Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại   

Mã số: 62.34.01.21

Họ và tên NCS: Vũ Hương Giang

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

                         Hướng dẫn 1: PGS. TS. Đào Ngọc Tiến         

                         Hướng dẫn 2: TS Nguyễn Đức Hải

Những kết luận mới của luận án

Kết qu nghiên cu ca lun án đã tập trung giải quyết những vấn đề về mặt lý luận và thực tiễn sau:

Thứ nhất, luận án đã luận giải, hệ thống hóa và bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ và phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ như: khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự hoạt động và phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ... Bên cạnh đó, khác với những công trình nghiên cứu trước đây, luận án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ chính sách của nhà nước để làm rõ sự cần thiết có sự tham gia và tác động của nhà nước vào sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ thông qua các chính sách cụ thể.

Thứ hai, luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 trên các nội dung về số lượng, quy mô, cơ cấu, sản phẩm kinh doanh, mục tiêu kinh doanh của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, mức độ tác động mà các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang lại cho cộng đồng địa phương tại các điểm DLCĐ cũng như những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DNXH, DLCĐ và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại một số quốc gia tiêu biểu về phong trào DNXH trên thế giới, ở châu Á và Đông Nam Á. Việc lựa chọn các quốc gia này để tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm đã giúp nghiên cứu sinh rút ra được bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam nhằm phát triển loại hình doanh nghiệp vốn mang nhiều tính nhân văn này trong thời gian tới.

Thứ tư, luận án đã phân tích những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong thời gian tới. Những cơ hội và thách thức này cùng với những vấn đề lý luận đã được làm rõ ở chương 1 và những điểm mạnh, điểm yếu trong việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam hiện nay đã được làm rõ ở chương 2 đóng vai trò là cơ sở để luận án đề xuất những giải pháp phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tới năm 2025, tầm nhìn 2035 theo hướng phát triển bền vững. Để mang lại hiệu quả cao nhất, các nhóm giải pháp này cần phải được tiến hành đồng bộ, có hệ thống và có tầm nhìn dài hạn để đảm bảo sự thành công trong việc phát triển loại hình doanh nghiệp này trong thời gian tới./.

Xem Thông tin kết luận mới.(Tiếng Việt - Tiếng Anh

 

 

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628