Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang

(2019-01-28 14:39:15)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

 

Tên luận án: Nghiên cứu phát triển doanh nghiệp xã hội trong lĩnh vực du lịch cộng đồng tại Việt Nam

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại   

Mã số: 62.34.01.21

Họ và tên NCS: Vũ Hương Giang

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

                         Hướng dẫn 1: PGS. TS. Đào Ngọc Tiến         

                         Hướng dẫn 2: TS Nguyễn Đức Hải

Những kết luận mới của luận án

Kết qu nghiên cu ca lun án đã tập trung giải quyết những vấn đề về mặt lý luận và thực tiễn sau:

Thứ nhất, luận án đã luận giải, hệ thống hóa và bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về DNXH trong lĩnh vực DLCĐ và phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ như: khái niệm, các nhân tố ảnh hưởng tới sự hoạt động và phát triển của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ... Bên cạnh đó, khác với những công trình nghiên cứu trước đây, luận án tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ góc độ chính sách của nhà nước để làm rõ sự cần thiết có sự tham gia và tác động của nhà nước vào sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ thông qua các chính sách cụ thể.

Thứ hai, luận án đã phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2017 trên các nội dung về số lượng, quy mô, cơ cấu, sản phẩm kinh doanh, mục tiêu kinh doanh của các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ, mức độ tác động mà các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ mang lại cho cộng đồng địa phương tại các điểm DLCĐ cũng như những nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam hiện nay.

Thứ ba, luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm phát triển DNXH, DLCĐ và DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại một số quốc gia tiêu biểu về phong trào DNXH trên thế giới, ở châu Á và Đông Nam Á. Việc lựa chọn các quốc gia này để tiến hành nghiên cứu kinh nghiệm đã giúp nghiên cứu sinh rút ra được bài học kinh nghiệm áp dụng cho Việt Nam nhằm phát triển loại hình doanh nghiệp vốn mang nhiều tính nhân văn này trong thời gian tới.

Thứ tư, luận án đã phân tích những cơ hội và thách thức đối với sự phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam trong thời gian tới. Những cơ hội và thách thức này cùng với những vấn đề lý luận đã được làm rõ ở chương 1 và những điểm mạnh, điểm yếu trong việc phát triển DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tại Việt Nam hiện nay đã được làm rõ ở chương 2 đóng vai trò là cơ sở để luận án đề xuất những giải pháp phát triển các DNXH trong lĩnh vực DLCĐ tới năm 2025, tầm nhìn 2035 theo hướng phát triển bền vững. Để mang lại hiệu quả cao nhất, các nhóm giải pháp này cần phải được tiến hành đồng bộ, có hệ thống và có tầm nhìn dài hạn để đảm bảo sự thành công trong việc phát triển loại hình doanh nghiệp này trong thời gian tới./.

Xem Thông tin kết luận mới.(Tiếng Việt - Tiếng Anh

 

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi