Gửi tin qua Email
In bài này
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh

(2019-12-02 10:59:40)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh

THÔNG TIN TÓM TẮT 

VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI

CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

   

Tên luận án: Tái cơ cấu các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng bằng Sông Hồng theo hướng phát triển bền vững

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại   

Mã số: 62.34.01.21

Họ và tên NCS: Vương Đình Thanh

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:  

                    Hướng dẫn 1: PGS. TS. Phạm  Quang Thao

                    Hướng dẫn 2: PGS. TS. Nguyễn Thừa Lộc

Những kết luận mới của luận án

1. Về lý luận:

Trên cơ sở hệ thống các nghiên cứu về tái cơ cấu và phát triển bền vững, luận án đã đưa ra các khái niệm, nội dung, các chỉ số về tái cơ cấu làng nghề thủ công mỹ nghệ theo hướng phát triển bền vững. Với cơ sở dữ liệu hiện có, nghiên cứu sinh có thể khẳng định đây là một trong số ít các nghiên cứu lý thuyết chuyên sâu về tái cơ cấu làng nghề thủ công mỹ nghệ theo hướng phát triển bền vững. Nghiên cứu tạo ra cách tiếp cận phù hợp để hoàn thành các nội dung tiếp theo của luận án, góp phần làm phong phú lý luận về tái cơ cấu và phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa tái cơ cấu và phát triển bền vững  làng nghề thủ công mỹ nghệ.

2. Về thực tiễn:

- Luận án đã phân tích, đánh giá một cách khoa học về thực trạng tái cơ cấu làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2011-2016, nổi bật là việc phân tích sự biến động của cơ cấu và những đánh giá về sự phát triển bền vững của làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng bằng Sông Hồng giai đoạn 2011-2016. Trên cơ sở đó, đề án sẽ đề xuất các giải pháp thay đổi cơ cấu hướng tới phát triển bền vững các làng nghề thủ công mỹ nghệ với tầm nhìn dài hạn.

- Luận án chỉ ra những thành tựu, hạn chế và các nguyên nhân của các tồn tại hạn chế về tái cơ cấu làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng bằng Sông Hồng.

- Trên cơ sở lý thuyết và thực tiễn, kết hợp với phân tích và dự báo những cơ hội và thách thức trong tương lai; Luận án xác lập một số mục tiêu, quan điểm và định hướng, đề xuất các nhóm giải pháp và đưa ra các kiến nghị đối với Nhà nước và các Hiệp hội ngành nghề thủ công mỹ nghệ về tái cơ cấu làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng bằng sông Hồng theo hướng phát triển bền vững đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030.

- Luận án đã đề xuất 8 giải pháp mới để tái cơ cấu các làng nghề thủ công mỹ nghệ ở Đồng bằng Sông Hồng theo hướng phát triển bền vững, gồm: 1/ Nâng cao nhận thức về yêu cầu tái cơ cấu làng nghề, 2/ Thiết kế sáng tạo sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường, 3/ Mở rộng thị trường tiêu thụ, chủ động tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, 4/ Phát triển nguồn nhân lực làng nghề chất lượng cao, 5/ Phát triển mạnh mô hình doanh nghiệp trong làng nghề, 6/ Đầu tư đổi mới công nghệ thiết bị, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp lần thứ 4, 7/ Tạo nguồn vốn cho phát triển và tái cơ cấu LN, 8/ Đề xuất 3 mô hình cơ cấu làng nghề phát triển bền vững.

- Luận án cũng đưa ra 04 kiến nghị với Chính phủ và các bộ ngành Trung ương và 03 kiến nghị với các tỉnh thành phố vùng Đồng bằng Sông 02 Kiến nghị với các Hiệp hội ngành hàng thủ công mỹ nghệ về các vấn đề liên quan đến tái cơ cấu làng nghề TCMN ở ĐBSH theo hướng phát triển bền vững

 

Xem thông tin kết luận mới (Tiếng Việt - Tiếng Anh)

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vương Đình Thanh
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Thị Nữ
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS.Trần Đức Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thu Hương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vương Đình Thanh
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Trung Dũng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Việt Hưng
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628