Send mail
Print
Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung

(2017-01-24 14:36:11)

Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung

THÔNG TIN TÓM TẮT
VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 

Tên đề tài: Văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại - Mã số: 62.34.01.21

Nghiên cứu sinh: Trần Thị Hương Nhung

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Nam

Người hướng dẫn khoa học 2: TS. Nguyễn Văn Long 

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương

Những kết luận mới của luận án

Thứ nhất, luận án đã cụ thể hoá khái niệm văn hoá kinh doanh của một loại hình doanh nghiệp cụ thể là “văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại”.

Thứ hai, từ kinh nghiệm xây dựng văn hoá kinh doanh của một số doanh nghiệp thương mại nước ngoài, luận án đã rút ra bài học cho các doanh nghiệp thương mại Việt Nam. Và để các bài học này có tính khả thi, luận án đã đưa ra các điều kiện vận dụng cụ thể cho doanh nghiệp thương mại Việt Nam.

Thứ ba, từ nghiên cứu một số mô hình tiêu biểu trong và ngoài nước về văn hoá kinh doanh, luận án đã hình thành mô hình “Cây văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại”, từ đó, tạo lập bộ tiêu thức và tiêu chí nhận diện, đánh giá văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, giúp các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý doanh nghiệp thương mại Việt Nam có thêm một phương thức để phân tích, đánh giá văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp.

Thứ tư, luận án đã trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam theo các tiêu thức và tiêu chí nhận diện, đánh giá phù hợp với cơ sở lý luận đã nêu. Nội dung nghiên cứu thực trạng văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam được tổng kết và minh chứng trên cơ sở phương pháp điều tra xã hội học, thông qua phiếu khảo sát nên bảo đảm độ tin cậy. Từ thực trạng, luận án đã đưa ra đánh giá chung về văn hoá kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế với các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân.

Cuối cùng, luận án đã đưa ra những giải pháp đối với doanh nghiệp và kiến nghị với Nhà nước để xây dựng văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam cho phù hợp với thời kỳ hội nhập quốc tế và phát triển bền vững. 

Xem Thông tin kết luận mới. (Tiếng Việt Tiếng Anh)

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi