Gửi tin qua Email
In bài này
Cơ cấu tổ chức Viện NCTM

(2010/05/13 20:57:11.603 GMT+7)

 

LÃNH ĐẠO VIỆN NGHIÊN CỨU THƯƠNG MẠI

 
 

 


Viện trưởng: TS. Phạm Nguyên Minh

Điện thoại:

Cơ quan:     04.38260716

Di động:       0913512405

Nhà riêng:    04.38694720

Email:         minhpn@moit.gov.vn

   

 

P. Viện trưởng: TS. Trịnh Thị Thanh Thuỷ

Điện thoại:

Cơ quan:     04.39426672

Di động:      0903248686

Nhà riêng:   04.35113065

Email:        thuytrinhvit@yahoo.com

 

 

 CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC


 1. Ban Nghiên cứu Chiến lược và Quy hoạch phát triển thương mại

Trưởng ban: TS. Nguyễn Văn Long   
Điện thoại: - CQ: 04.38263339 - DĐ: 0988508438
- Email:  longvn.vit@moit.gov.vn.
Phó Trưởng ban: ThS. Phùng Thị Vân Kiều
Điện thoại: - CQ: 04.38228925 - DĐ: 0906071899
- Email: kieupv.vit@moit.gov.vn

Phó Trưởng ban: ThS. Nguyễn Thị Thu Hương
Điện thoại: - CQ: 04.8228924 - DĐ: 0913552809
- Fax : 04.39427616 - Email: huongnth.vit@moit.gov.vn
Phó Trưởng ban: ThS. Đặng Chương Linh
Điện thoại: - CQ:
04.39427616 - DĐ: 0913201788

- Email:  linhdc.vit@moit.gov.vn

Cơ cấu tổ chức hoạt động của Ban:
Ban Nghiên cứu chiến lược phát triể
n thương mại được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1996, trên cơ sở hợp nhất Ban Ngoại thương Việt Nam trực thuộc Viện Kinh tế đối ngoại và Ban Chiến lược qui hoạch thương mại trực thuộc Viện Kinh tế kỹ thuật thương mại. Ban Nghiên cứu chiến lược phát triển phương mại gồm 7 thành viên, trong đó có 1 NCV cao cấp, 3 NCV chính và 3 NCV; trong đó có 1 PGS.TS, 1 tiến sĩ, 1 thạc sĩ và 4 cử nhân kinh tế và luật. Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và 2 Phó trưởng ban.
Hoạt động nghiên cứu của Ban được phân thành ba nhóm : Nhóm 1: Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thương mại; Nhóm 2: Nghiên cứu xây dựng chiến lược tham gia các khu vực thương mại tự do (FTA); Nhóm 3: Nghiên cứu xây dựng qui hoạch phát triển TM.
Chức năng: Nghiên cứu các luận cứ khoa học xây dựng chiến lược và qui hoạch phát triển TM; Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển TM, qui hoạch phát triển TM.
Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện nghiên cứu các đề án do Bộ giao phục vụ công tác QLNN và điều hành của Bộ Công Thương; Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, chính sách thương mại của Việt Nam; Tham mưu, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của Nhà nước về quản lý và phát triển thương mại; Tham gia đào tạo đại học, trên đại học và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho ngành thương mại; Tư vấn về xây dựng chiến lược và qui hoạch phát triển thương mại cho các tỉnh, thành phố trong cả nước; Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo về thương mại với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi chuyên môn.

 2. Ban Chính sách phát triển thương mại

Phụ trách ban: ThSĐặng Thanh Phương

Điện thoại: - CQ: 04.39423611 - DĐ:0948993369

- Email:   dangthanhphuong_vn@yahoo.com
Phó Trưởng ban: ThS. Vũ Tuyết Lan
Điện thoại: - CQ: 04.39422388 - DĐ: 0989122764
- Email: lanvt.vit@mot.gov.vn 
Cơ cấu tổ chức: Ban Nghiên cứu chính sách và Cơ chế quản lý thương mại có 05 cán bộ nghiên cứu khoa học (2 nghiên cứu viên chính và 3 nghiên cứu viên), trong đó có 1 tiến sĩ kinh tế, 2 thạc sĩ kinh tế và 1 cử nhân kinh tế và 1 cử nhân luật (1 cán bộ đang tham gia khóa đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật tại trường Đại học Quốc gia - Hà Nội).
Chức năng: Nghiên cứu luận cứ khoa học phục vụ cho công tác hoạch định và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Nhiệm vụ: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại, bao gồm chính sách phát triển thương mại trong nước, chính sách xuất, nhập khẩu và hội nhập quốc tế, chính sách phát triển mặt hàng, ngành hàng…; Tư vấn và thực hiện các dịch vụ về xây dựng và hoàn thiện chính sách và cơ chế quản lý thương mại; Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác do Bộ và Viện giao; Tư vấn và thực hiện các dự án quy hoạch trong lĩnh vực thương mại tại các tỉnh, thành; Tham gia đào tạo bậc đại học và sau đại học tại Viện và các cơ sở đào tạo ngoài Viện; Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hội thảo khoa học trong và ngoài Viện; Nghiên cứu và viết bài đăng tạp chí, sách, kỷ yếu hội thảo…; Tham gia các hội đồng thẩm định, nghiệm thu, xét duyệt đề cương nghiên cứu khoa học trong và ngoài Viện; Tham gia các khóa học đào tạo và tự đào tạo về chuyên môn, kỹ năng, nâng cao trình độ của các cán bộ nghiên cứu trong ban; Tham gia các hoạt động công đoàn, đoàn thể, các phong trào của Bộ và Viện.

3. Ban Nghiên cứu và dự báo thị trường

Trưởng ban: TS. Lê Huy Khôi
Điện thoại: - CQ: 04.38246797 - DĐ: 0976571001
- Email: khoilh.vit@moit.gov.vn
Phó Trưởng ban: Ths. Đỗ Kim Chi
Điện thoại: - CQ: 04.38262310 - DĐ: 0912471415
- Email: kimchido2010@hotmail.com 

Cơ cấu tổ chức: Thành lập: 1996 ; Tổ chức bộ máy: 1 Trưởng ban, các phó trưởng ban và các nhóm nghiên cứu theo ngành hàng/thị trường nước, khu vực. Tổng số CBCNV: 10 (Trong đó có 1 PGS.TS, 1TS, 4 ThS và 4 CN, 1 NCVCC, 2 NCVC, 7 NCV)
Chức năng: Nghiên cứu và dự báo thị trường hàng hóa và dịch vụ trong và ngoài nước, tham vấn chính sách thương mại và phục vụ nhiệm vụ QLNN của Bộ Công Thương; đào tạo trên đại học, đào tạo bồi dưỡng cán bộ thương mại và tư vấn về nghiên cứu thị trường, marketing, chính sách thương mại và hội nhập cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện nghiên cứu và dự báo thị trường hàng hóa và dịch vụ trong và ngoài nước theo sản phẩm và theo khu vực địa lý, định kỳ làm báo cáo về diễn biến thị trường trong nước và quốc tế, cung cấp cơ sở khoa học và khuyến nghị chính sách thương mại, phục vụ công tác QLNN và điều hành của Bộ Công Thương; Thực hiện các đề tài NCKH các cấp nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, chính sách thương mại của Việt Nam; Tham mưu, đóng góp ý kiến cho việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và chính sách của Nhà nước về thương mại; Tham gia đào tạo trên đại học và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực thương mại; Tư vấn về nghiên cứu thị trường, marketing, chính sách thương mại và hội nhập quốc tế cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước; Hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo về thương mại với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong phạm vi chuyên môn.

4- Ban Nghiên cứu Môi trường và Phát triển Thương mại bền vững

Trưởng ban : KS. Doãn Công Khánh
Điện thoại: - CQ: 04.38229195 - DĐ: 0904210607
- Fax : 04.38229195 - Email: khanhecovit@yahoo.com 
Phó trưởng ban : TS. Nguyễn Lương Thanh
Điện thoại: - CQ: 04.38229195 - DĐ : 0945580367
- Email: thanhnl.vit@moit.gov.vn 

Phó trưởng ban : ThS. Trần Huy Hoàn 
Điện thoại: - CQ: 04.39428541 - DĐ : 0912467361
- Email:  tranhoan_ecovit@yahoo.com
Chức năng: Nghiên cứu, tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, cung cấp thông tin các vấn đề môi trường có liên quan đến hoạt động thương mại.
Nhiệm vụ: Nghiên cứu các vấn đề thương mại và môi trường phục vụ cho việc nghiên cứu và xây dựng chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển thương mại; Tư vấn cho các cơ quan, đơn vị về công tác môi trường liên quan đến hoạt động thương mại. Quy định và tiêu chuẩn môi trường của hàng hoá xuất, nhập khẩu, lưu thông trong nước, áp dụng các hệ thống quản lý môi trường như nhãn sinh thái, ISO 14 000, HACCP, Codex...; Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức môi trường liên quan đến hoạt động thương mại cho các cơ quan, đơn vị cá nhân; Cung cấp thông tin về môi trường liên quan đến hoạt động thương mại cho các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị, cá nhân thông qua việc xây dựng trang web, xuất bản ấn phẩm, ra bản tin định kỳ...;
Quyền hạn: Được ký kết hợp đồng với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các nhiệm vụ của Trung tâm; Được tiếp nhận các nguồn thông tin hợp pháp về thương mại- môi trường; Được mời các cộng tác viên thuộc các lĩnh vực có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm; Được tham gia, tổ chức các hội nghị, hội thảo ở trong và ngoài nước theo thẩm quyền và quy định của nhà nước; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

5. Phòng Quản lý Khoa học và Đào tạo:

Trưởng ban: TS. Phạm Hồng Tú
Điện thoại: - CQ: 04.38246796 - DĐ: 0912230060
- Fax : 04.39345034 - Email: tuph.vit@moit.gov.vn 
Phó Trưởng phòng: ThS. Trần Thị Thu Hiền
Điện thoại: - CQ: 04.
38246796 - DĐ : 0904960929
- Email: tranthuhien12@gmail.com

Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Khánh Linh
Điện thoại: - CQ: 04.38246796 - DĐ : 0915341080
- Email: khanhlinh80@yahoo.com
Tổ chức bộ máy của phòng: Đội ngũ cán bộ của Phòng gồm 5 người, trong đó 2 người có học vị tiến sĩ, 2 thạc sĩ và 2 cán bộ có trình độ đại học.
Chức năng: Tổng hợp các kế hoạch nghiên cứu khoa học hàng năm, đôn đốc thực hiện các đề tài khoa học, tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học trong nước và quốc tế, xây dựng các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm và 5 năm của Viện, hỗ trợ xúc tiến các nhiệm vụ khoa học. Đề xuất xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức tuyển NCS, đôn đốc việc thực hiện đề tài luận án tiến sĩ của NCS, tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học, bảo vệ luận án tiến sĩ các cấp, xây dựng báo cáo tình hình đào tạo tiến sĩ hàng năm gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch nghiên cứu khoa học và đào tạo của Viện; Đề xuất với Viện trưởng phương án tổ chức, bố trí, điều hoà các nguồn lực để thực hiện kế hoạch NCKH và ĐT của Viện; Chuẩn bị nội dung, tổ chức các cuộc họp của Hội đồng khoa học, Hội đồng đào tạo chuyên ngành để xác định, lựa chọn và đánh giá nội bộ các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, các đề tài luận án tiễn sĩ cũng như đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học - đào tạo của Viện; Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các đề tài đúng tiến độ và các quy chế về quản lý khoa học do nhà nước ban hành; Quản lý các hoạt động đào tạo của Viện. Tổ chức và quản lý các khóa đào tạo sau đại học theo đúng quy chế của Nhà nước; Quan hệ công tác với các cơ quan quản lý cấp trên, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về những vấn đề liên quan đến công tác quản lý KH và ĐT của Viện; Quản lý cán bộ, cơ sở vật chất - kỹ thuật của phòng theo sự phân cấp quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến công tác quản lý khoa học và đào tạo của Viện; Được sử dụng cơ sở vật chất - kỹ thuật của Viện phục vụ cho các hoạt động quản lý khoa học và đào tạo; được chủ động khai thác và sử dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ khác ngoài nguồn kinh phí nhà nước cấp theo hạn mức hàng năm.

6. Phòng Thông tin - Thư viện

Trưởng phòng:  CN. Vũ Huy Hùng
Điện thoại: - CQ: 04.39426628 - DĐ : 0912866415
- Fax : 04.39422595 - Email: hungvh.vit@moit.gov.vn 
Phó Trưởng phòng: ThS. Phan Thế Quyết
Điện thoại: - CQ: 04.38223649- DĐ : 
0932781868 
- Email:  
phanthequyet@gmail.com 
Cơ cấu tổ chức: Phòng Thông tin - Thư viện có 6 cán bộ, trong đó có : 1 trưởng phòng, 1 phó phòng và các cán bộ làm chuyên môn : thủ thư, bổ sung nguồn lực thông tin, phát triển trang web, xây dựng CSDL và số hoá tài liệu. Phòng có 1 thạc sĩ, 4 cử nhân kinh tế và 1 cử nhân luật.
Chức năng: Tổ chức và thực hiện hoạt động thông tin thư viện và ngân hàng dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu của Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Thương mại và các tổ chức có liên quan; Hợp tác nghiên cứu trao đổi thông tin khoa học thương mại với các nhà khoa học, các tổ chức thông tin trong và ngoài nước.
Nhiệm vụ:
- Tổ chức bổ sung và khai thác có hiệu quả các tư liệu, tài liệu trong và ngoài nước thông qua hệ thống thư viện và thư viện điện tử nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin kinh tế thương mại cho người dùng tin là các cơ quan nghiên cứu và quản lý, các nghiên cứu sinh, các doanh nghiệp và những nguời có quan tâm;
- Tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm thông tin;
- Quản lý và phát triển các hoạt động của Cổng thông tin thư viện chuyên ngành thương mại; Website của Viện : www.viennghiencuuthuongmai.com.vn;
- Mở rộng quan hệ trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước;
- Thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu liên quan đến hoạt động công nghệ thông tin, thương mại điện tử và tổ chức hoạt động thông tin về lĩnh vực kinh tế thương mại.
Cơ sở vật chất:
- Phòng có 1 kho sách, tài liệu, 2 phòng đọc với khoảng 36 chỗ ngồi có đủ các trang bị các thiết bị hỗ trợ người dùng như: hệ thống máy tính, truy cập mạng miễn phí; đầu đọc đĩa, màn hình hỗ trợ đa phương tiện. Phòng máy chủ được trang bị hiện đại bao gồm: 01 máy chủ thư viện điện tử, 01 máy chủ Web Cổng thông tin, 01 máy storage và các thiết bị cho mạng…
- Vốn tài liệu hiện nay của thư viện: kho sách, tài liệu có khoảng 3200 đầu sách, 350 các tập công báo từ năm 1968; trên 600 các công trình nghiên cứu (bao gồm các đề tài khoa học cấp bộ, cấp Nhà nước, luận án tiến sĩ) về lĩnh vực kinh tế thương mại; 300 CD tài liệu số; 1 CSDL sách điện tử onine trọn bộ 70 cuốn của nhà xuất bản JROSS Publishing...

- Phòng thông tư liệu, thư viện đang sử dụng phần mềm thư viện điện tử Libol 6.0 với các module: Tra cứu (OPAC), Bổ sung, Biên mục, Lưu thông, Ấn phẩm định kỳ, Mượn liên thư viện, Quản trị hệ thống, Bạn đọc, Sưu tập số. Cổng thông tin điện tử tích hợp được xây dựng trên nền bộ giải pháp TVIS, có khả năng tích hợp và cá nhân hoá các ứng dụng, thông tin và các dịch vụ cộng tác; Cung cấp cho người dùng một điểm truy cập tới các nguồn dữ liệu, nội dung và các dịch vụ thông tin của Viện và các tài nguyên trên mạng Internet.

7. Tạp chí Nghiên cứu Thương mại

Tổng biên tập:   TS. Trịnh Thị Thanh Thuỷ
Điện thoại: - CQ: 04.39426672 - DĐ : 0903248686
Email: thuyttt.vit@moit.gov.vn 
Thư ký toà soạn: ThS. Đõ Quang
Điện thoại: - CQ: 04.39387732- DĐ : 
091244379 
- Email:  
q4hd@yahoo.com 

8. Văn phòng Viện

Chánh Văn phòng : CVC. Nguyễn Hồng Sinh
Điện thoại: - CQ: 04.38262721 - DĐ : 0983611066
- Email: sinhnh.vit@moit.gov.vn 

Phó văn phòng : CN. Đào Thị Thanh
Điện thoại: - CQ: 04.38262721 - DĐ : 0915223888
- Email: thanhdt.vit@moit.gov.vn 
Phó văn phòng : CN. Đào Ngọc Tuân
Điện thoại: - CQ: 04. 38262721 - DĐ : 0913322322
- Email: tuandn.vit@moit.gov.vn 

Chức năng, nhiệm vụ:
- Thực hiện chức năng tham mưu giúp Viện trưởng về các lĩnh vực: tổ chức cán bộ, đào tạo, lao động tiền lương, bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng cơ bản, hành chính, quản trị, công tác đối nội và đối ngoại theo quy định về lề lối làm việc của Viện.
- Tổng hợp và giúp Viện trưởng trong việc phối hợp các hoạt động của Viện đúng quy định về lề lối và quan hệ công tác trong Viện.
- Giúp Viện trưởng tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi, duy trì việc thực hiện các chế độ chính sách, luật lao động… trong Viện

Bộ phận Tổ chức cán bộ

Trưởng phòng : CVC. Vương Đức Toản 
Điện thoại: - CQ: 04. 38249467 - DĐ : 0903203747

- Email: toanvd.vit@moit.gov.vn 

Bộ phần Tài chính kế toán

Kế toán trưởng: ThS. Phạm Hợp Châu
Điện thoại: - CQ: 04.8257179 - DĐ : 0983433386
- Email: chauph.vit@moit.gov.vn 

Phó trưởng phòng : ThS. Nguyễn Diệu Thuý 
Điện thoại: - CQ: 04.38257179 - DĐ : 0904346974
- Email: thuyvnctm@yahoo.com 
Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo Viện trong công tác xây dựng dự toán thu chi hàng năm đối với từng loại nguồn kinh phí; Báo cáo thường xuyên, kịp thời cho Lãnh đạo tình hình sử dụng kinh phí tại Viện. Tư vấn, đề xuất với Lãnh đạo Viện trong việc tạo thêm nguồn kinh phí hoạt động cũng như việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả; Thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về nguồn vốn, nguồn kinh phí được cấp, được tài trợ, được hình thành từ các nguồn khác nhau và tình hình sử dụng các khoản vốn, kinh phí và nguồn thu khác phát sinh ở Viện theo đúng đối tượng, tuân thủ chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành; Phản ánh kịp thời,đầy đủ và chính xác các hoạt động kinh tế phát sinh tại Viện vào sổ sách kế toán theo đúng nguồn kinh phí; Kiểm tra giám sát tình hình chấp hành dự toán thu, chi, tình hình thựchiện các tiêu chuẩn định mức của Nhà nước, kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị thuộc Viện, tình hình chấp hành kỷ luật thu, chi, nộp, kỷ luật thanh toán, tín dụng và các chế độ, chính sách tài chính của Nhà nước; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về kế toán; Kiểm tra, giam sát tình hình thực hiện kế hoạch kinh phí; Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán, quyết toán của đơn vị cấp dưới; Lập và nộp đúng thời hạn các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan tài chính; tổ chức phân tích tình hình thực hiện dự toán để cung cấp thông tin kịp thời chính xác và trung thực, phục vụ cho việc quản lý điều hành của lãnh đạo Viện, công khai tài chính theo chế độ quy định.

9. Trung tâm Tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại

Giám đốc: CN. Lê Văn Hóa
Điện thoại: - CQ: 04.39387136 - DĐ : 0913228776
- Email: hoalv.vit@moit.gov.vn 
Phó Giám đốc: CN. Lê Thị Hoa
Điện thoại: - CQ: 04.38246626 - DĐ : 0912752821
- Email: hoalt.vit@moit.gov.vn 
Bộ máy và cơ cấu tổ chức: Một Giám đốc, hai Phó Giám đốc Trung tâm. Các phòng ban: Phòng hành chính tổng hợp; Phòng Đào tạo và Nghiên cứu; Phòng Tư vấn và Phòng Hợp tác phát triển. Trung tâm có 16 cán bộ nghiên cứu và viên chức như sau: 01 Giáo sư; 02 Tiến sĩ; 3 Thạc sĩ; 4 Đại học; 5 Trung cấp (Trong đó: Biên chế là : 12 người; Hợp đồng tự chi trả là : 4 người)
Chức năng: Trung tâm tư vấn và Đào tạo kinh tế thương mại là đơn vị trực thuộc Viện có chức năng nghiên cứu và tư vấn theo yêu cầu của các cơ quan và các doanh nghiệp trong và ngoài nước về những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Thương mại. Tổ chức các lớp đào tạo và bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ trong và ngoài ngành.
Nhiệm vụ: Tổ chức thực hiện các hoạt động tư vấn, quy hoạch về kinh tế thương mại cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước có nhu cầu; Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao trình độ nghiệp vụ và ngoại ngữ chuyên nghành cho các đối tượng có nhu cầu; Tham gia nghiên cứu khoa học và tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào thực tiễn hoạt động thương mại ở trong và ngoài nước. Từ hoạt động thực tiễn phát triển những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện chính sách, cơ chế luật pháp liên quan; Tổ chức các cuộc hội thảo, báo cáo chuyên đề về những vấn đề thuộc lĩnh vực thương mại; Hợp tác nghiên cứu, trao đổi về lĩnh vực thương mại với các tổ chức, các nhà khoa học trong và ngoài nước.

10- Trung tâm tham vấn về WTO

Trưởng phòng: CN. Nguyễn Thức
Điện thoại: - CQ: 04.38262722 - DĐ : 0984883933
- Fax : 04.39369732 - Email: thucn.vit@gmail.com 

Phó Trưởng phòng: Bùi Thị Thanh Thuỷ
Điện thoại: - CQ: 04.
39369732- DĐ : 0913341515 
- Email: thanksthuy@yahoo.com.vn

Quá trình hình thành: Phòng Hợp tác quốc tế được thành lập từ năm 2003, có chức năng, nhiệm vụ tham mưu, giúp việc Viện trưởng về hoạt động hợp tác quốc tế của Viện.
Sáng kiến thành lập Trung tâm Tham vấn được Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra năm 1997 nhằm hỗ trợ các thành viên WTO, đặc biệt là các nước đang phát triển. Cho đến nay, đã có trên 150 Trung tâm Tham vấn WTO đặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ là thành viên của WTO. Đối tượng thụ hưởng chính là đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước - các nhà hoạch định chính sách; đối tượng thứ hai cũng đóng vai trò hết sức quan trọng là đội ngũ doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu, giảng dạy từ các trường Đại học, viện nghiên cứu… Trong chuyến công tác tại Geneva, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ngài Pascal Lamy - Tổng Giám đốc WTO và đã thống nhất cho phép Thành lập Trung tâm Tham vấn về WTO đặt tại Việt Nam. Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, và Bộ Trưởng Bộ Công Thương đã giao Viện Nghiên cứu Thương mại điều hành và tiếp nhận các hỗ trợ kỹ thuật từ WTO cũng như các đối tác tài trợ khác giúp vận hành và phát triển của Trung tâm này.
Ngày 11/1/2011, Trung tâm Tham vấn về WTO (WTO Reference Center - WRC) chính thức được thành lập. Đây là Trung tâm Tham vấn về WTO đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam được đặt tại Viện Nghiên cứu Thương mại - Bộ Công Thương.
Chức năng: Trung tâm là địa điểm chính thức cung cấp, phổ biến thông tin và đào tạo các kiến thức về WTO.
Nhiệm vụ: Cung cấp, phổ biến thông tin về các nội dung liên quan đến thương mại quốc tế, tổ chức WTO và các thành viên tham gia; Tư vấn về các lĩnh vực liên quan đến thương mại quốc tế, cam kết thương mại của Việt Nam cũng như của các thành viên khác trong WTO; Hỗ trợ các tổ chức và cá nhân trong việc khai thác và sử dụng thông tin từ nguồn hệ thống dữ liệu của WTO; Tổ chức đào tạo cho các Bộ, ban ngành, địa phương cũng như các Doanh nghiệp; Hợp tác với WTO cũng như các tổ chức quốc tế khác trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, đồng thời phối hợp tham gia các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật từ WTO nhằm giúp các đối tượng thụ hưởng của Việt Nam khai thác và sử dụng các tiện ích cũng như các nhu cầu phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu, quản lý…

11- Chi nhánh Viện Nghiên cứu Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giám đốc : CN. Nguyễn Quang Bình
Điện thoại: - CQ: 08.38211961 - DĐ : 0914115501 - - Fax : 08.38211917 

Email : binhnq_vit@yahoo.com.vn

Lịch sử hình thành:
Để giúp Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Thương mại thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện tại các tỉnh phía Nam, ngày 31 tháng 8 năm 1999, Bộ Thương Mại đã ra Quyết đinh số 1017/1999/QĐ-BTM thành lập Chi nhánh Viện Nghiên cứu Thương mại tại TP. Hồ Chí Minh.
Từ khi thành lập cho đến tháng 9/2010, chi nhánh Viện đóng trụ sở tại lầu 1 toà nhà số 35-37 Bến Chương Dương, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 10 năm 2010, Phân Viện chuyển trụ sở về lầu 8 toà nhà số 8, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay đóng trụ sở tại số 12 Đại lộ Võ Văn Kiệt, P. Thái Bình Q1,
TP. Hồ Chí Minh.
Cơ cấu tổ chức:
Chi nhánh có 01 Giám đốc và các nghiên cứu viên. Ngoài ra, chi nhánh còn có đội ngũ cộng tác viên nghiên cứu khoa học là những cán bộ đang giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng và các nhà khoa học, nghiên cứu viên đang công tác tại các viện nghiên cứu ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam..
Chức năng, nhiệm vụ:
Chi nhánh Nghiên cứu Thương mại tại Thành phố Hồ Chí Minh là tổ chức sự nghiệp nghiên cứu khoa học và đào tạo, trực thuộc Viện Nghiên cứu Thương mại, giúp Viện Trưởng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện tại các tỉnh phía Nam.

Thông báo của Viện
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản:Viện nghiên cứu thương mại. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 46 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
17 Yết Kiêu - Hai Bà Trưng - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / Fax: 04. 39422595