Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Cộng sản 2009

(2010/06/19 16:09:47.549 GMT+7)

 

Năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội X

 

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Phát huy sức mạnh tổng hợp, nỗ lực phấn đấu ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an ninh xã hội

Nguyễn Tấn Dũng

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Tổng quan kinh tế năm 2008 và triển vọng năm 2009

Nguyễn Sinh Cúc

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Nhìn lại nền kinh tế Việt Nam 2008 phải trong bối cảnh khủng hoảng tài chính thế giới

Vương Quân Hoàng

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Cải cách thủ tục hành chính từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay

Hà Quang Ngọc

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2008

Nguyễn Thúy Hương

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Phát huy tiềm năng trí thức người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế

Nguyễn Thanh Sơn

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Giữ vững bản lĩnh, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vượt qua thách thức, vững bước đi lên

Nông Đức Mạnh

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Ngoại giao Việt Nam năm 2008 và phương hướng năm 2009

Phạm Gia Khiêm

Tạp chí Cộng sản

795

1/2009

Chi tiết

Hải Phòng tăng cường công tác xây dựng Đảng, tạo chuyển biến về chất trong phát triển kinh tế - xã hội

Nguyễn Văn Thuận

Tạp chí Cộng sản

796

2/2009

Chi tiết

Lâm Đồng huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế nhanh, bền vững

Huỳnh Phong Tranh

Tạp chí Cộng sản

796

2/2009

Chi tiết

Thành phố trẻ Cần Thơ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Nguyễn Tấn Quyên

Tạp chí Cộng sản

796

2/2009

Chi tiết

Về những tác động sau hai năm gia nhập WTO đối với một số ngành hàng của Việt Nam

Lê Danh Vĩnh

Tạp chí Cộng sản

796

2/2009

Chi tiết

Gia đình Việt Nam trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường

Lê Thảo

Tạp chí Cộng sản

796

2/2009

Chi tiết

Kinh tế thế giới năm 2008 và dự báo năm 2009

Kim Ngọc

Tạp chí Cộng sản

796

2/2009

Chi tiết

Nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong lĩnh vực công tác đối ngoại

Trần Văn Hằng

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường

Phạm Khôi Nguyên

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn chiến lược - một nhiệm vụ trọng tâm và vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam

Phan Trung Kiên

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Hệ giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam trong đổi mới và hội nhập

Hoàng Chí Bảo

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Độc lập tự chủ về kinh tế với một thế giới tùy thuộc nhau trong chuỗi giá trị toàn cầu

Lê Xuân Đình

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Phát triển các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam trong điều kiện nhập hội kinh tế quốc tế

Lưu Đức Khải, Hà Huy Ngọc

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Bạc Liêu

Phan Quốc Hưng

Tạp chí Cộng sản

797

3/2009

Chi tiết

Một số giải pháp kích cầu nhằm chống suy giảm và ổn định vĩ mô nền kinh tế

Võ Hồng Phúc

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Phạm Ngọc Quang

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Về một số giải pháp kích cầu hiện nay

Minh Hoài

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Xuất - nhập khẩu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2009

Nguyễn Đình Thọ

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Thương mại và thị trường miền núi những năm đổi mới

Doãn Công Khánh

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Ngăn chặn lừa đảo, gian lận tài chính trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Phạm Minh Chính

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Phú Thọ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 khóa X

Ngô Đức Vượng

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Trung Quốc trước cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Nguyễn Huy Quý

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Sự trỗi dậy của Liên bang Nga trong bối cảnh mới

Nguyễn An Hà

Tạp chí Cộng sản

798

4/2009

Chi tiết

Điều hành chính sách tài chính năm 2008 - vững tin hơn về kinh tế vĩ mô trong năm 2009

Võ Văn Ninh

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Sử dụng các giải pháp tiền tệ, tín dụng để kích cầu đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2009

Nguyễn Văn Giàu

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Bảo đảm sự phát triển ổn định hệ thống đại học, cao đẳng ngoài công lập ở nước ta

Nguyễn Thị Bình

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Khủng hoảng kinh tế toàn cầu và một số vấn đề đặt ra đối với kinh tế Việt Nam

Vũ Khoan

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Thực hiện mục tiêu kích cầu, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bảo đảm an sinh xã hội

Nguyễn Đắc Hưng

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Vĩnh Long chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong nông nghiệp, nông thôn

Trương Văn Sáu

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay và các giải pháp khắc phục

Trần Nguyễn Tuyên

Tạp chí Cộng sản

799

5/2009

Chi tiết

Chuẩn bị điều kiện cho tăng trưởng nhanh và bền vững khi kinh tế toàn cầu hồi phục

Nguyễn Sinh Hùng

Tạp chí Cộng sản

800

6/2009

Chi tiết

Vai trò của kiểm toán Nhà nước trong việc nâng cao hiệu lực quản lý chi tiêu công

Vương Đình Huệ

Tạp chí Cộng sản

800

6/2009

Chi tiết

Đặc điểm mối quan hệ giữa kinh tế và chính trị ở Việt Nam - Vấn đề và giải pháp

Trần Ngọc Hiên

Tạp chí Cộng sản

800

6/2009

Chi tiết

Để nông dân vươn lên trong quá trình công nghiệp hóa, thực hiện định hướng xã hội chủ nghĩa trong cơ chế thị trường

Đặng Kim Sơn

Tạp chí Cộng sản

800

6/2009

Chi tiết

Các giải pháp quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong điều kiện suy thoái kinh tế toàn cầu

Quách Đức Pháp

Tạp chí Cộng sản

800

6/2009

Chi tiết

Bảo vệ môi trường - Yêu cầu cấp thiết trong thời kỳ mới

Chu Thái Thành

Tạp chí Cộng sản

800

6/2009

Chi tiết

Thành tựu to lớn trong việc thực hiện đường lối của Đảng về bảo đảm và phát triển quyền con người

Phạm Bình Minh

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Quản lý và nâng cao chất lượng các công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Hồng Quân

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Ngành công thương với việc thực hiện có hiệu quả gói kích cầu của Chính phủ

Vũ Huy Hoàng

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Thời cơ và thách thức đối với sự phát triển bền vững ở Việt Nam

Đỗ Thế Tùng

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Phát triển nông nghiệp ở Việt Nam: thành tựu và thách thức

Bùi Chí Bửu

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Thúc đẩy sự phát triển khoa học - công nghệ phục vụ nông nghiệp, nông thôn

Nguyễn Thanh Hà

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Tham nhũng và giải pháp phòng, chống từ góc nhìn văn hóa

Nguyễn Văn Huyên

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Thanh Hóa đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế vượt qua suy giảm và phát triển

Mai Văn Ninh

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Nâng cao phúc lợi trong quá trình tăng trưởng ở một số nước châu Á

Trần Văn Tùng

Tạp chí Cộng sản

801

7/2009

Chi tiết

Tăng cường hợp tác quốc tế đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Lê Thế Tiệm

Tạp chí Cộng sản

802

8/2009

Chi tiết

Tác động của biến đổi cơ cấu xã hội đến nông nghiệp, nông dân và nông thôn các tỉnh phía Nam trong thời kỳ đổi mới

Hải Quang, Phạm Dũng

Tạp chí Cộng sản

802

8/2009

Chi tiết

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao và lạm phát thấp

Phương Ngọc Thạch, Phùng Ngọc Bảo

Tạp chí Cộng sản

802

8/2009

Chi tiết

Xây dựng mô hình kinh tế sinh thái hiện đại trong chiến lược phát triển đất nước

Nguyễn Văn Thanh

Tạp chí Cộng sản

802

8/2009

Chi tiết

Hà Nội thực hiện nhiều giải pháp kinh tế - xã hội chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Nguyễn Thế Thảo

Tạp chí Cộng sản

802

8/2009

Chi tiết

Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, mang đậm nét dân tộc và nhân đạo

Nguyễn Thị Doan

Tạp chí Cộng sản

803

9/2009

Chi tiết

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về hội nhập và đoàn kết quốc tế

Vũ Dương Ninh

Tạp chí Cộng sản

803

9/2009

Chi tiết

Một số lý thuyết kinh tế và cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Đỗ Hoài Nam

Tạp chí Cộng sản

803

9/2009

Chi tiết

Lý thuyết "cầu hiệu quả" của Giôn May -na Ken với cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay

Nguyễn Xuân Thắng

Tạp chí Cộng sản

803

9/2009

Chi tiết

Phát triển mạnh hệ thống phân phối nòng cốt của thị trường nội địa

Hoàng Thọ Xuân

Tạp chí Cộng sản

803

9/2009

Chi tiết

Quản lý và điều hành công tác thuế trong bối cảnh suy giảm kinh tế trong nước và suy thoái kinh tế toàn cầu

Đặng Hạnh Thu

Tạp chí Cộng sản

803

9/2009

Chi tiết

Thực hiện một số chính sách xã hội ở vùng dân tộc thiểu số trong hội nhập và phát triển

Sơn Phước Hoan

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Đương đầu với khủng hoảng - Một vài suy nghĩ

Nguyễn Văn Thanh

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Bàn thêm về kế hoạch tiếp tục kích thích kinh tế của Việt Nam trong bối cảnh hiện nay

Phạm Minh Chính

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Nâng cao chất lượng lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại nông nghiệp, nông thôn

Hồ Văn Vĩnh

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Làng nghề và bảo vệ môi trường làng nghề theo hướng phát triển bền vững

Chu Thái Thành

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Bình Thuận huy động mọi nguồn lực, đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Huỳnh Văn Tí

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Những kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

Trương Văn Sáu

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở Quảng Nam: nhìn lại sau 12 năm

Nguyễn Đức Hải

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Sự phục hưng của nước Nga: Dự báo trong 15 - 20 năm tới

Lê Văn Cương

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Đánh giá và trả lương dựa trên thực thi công việc: kinh nghiệm của các nước OECD

Lê Thị Vân Hạnh

Tạp chí Cộng sản

805

11/2009

Chi tiết

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng

Nguyễn Văn Chi

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Xây dựng vững mạnh về chính trị - Yếu tố quyết định sức mạnh và phát triển của quân đội nhân dân Việt nam

Lê Văn Dũng

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Thực hiện chính sách hậu phương quân đội trong thời kỳ mới

Trần Văn Minh

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường nhìn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu

Vũ Văn Hiền

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội ở nước ta trong đổi mới

Hoàng Chí Bảo

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Tăng trưởng theo chiều sâu để ngăn chặn suy giảm kinh tế trong giai đoạn hiện nay

Hoàng Ngọc Hòa

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Thừa Thiên - Huế gắn chặt hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với giữ vững quốc phòng - an ninh

Hồ Xuân Mãn

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Dịch chuyển cán cân từ Tây sang Đông

Minh Quân

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Chính sách của Mỹ đối với khu vực Đông Nam Á

Luận Thùy Dương

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

Khủng hoảng tài chính toàn cầu đối với vấn đề việc làm

Nguyễn Văn Lịch

Tạp chí Cộng sản

806

12/2009

Chi tiết

 


 

Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628