Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Kinh tế và phát triển 2009

(2010/06/19 16:02:25.398 GMT+7)

 

Mười sự kiện kinh tế Việt Nam nổi bật năm 2008

Nguyễn Kế Tuấn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Những thách thức của quản lý vĩ mô năm 2009 ở Việt Nam

Nguyễn Văn Thường

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Đối phó với khả năng suy thoái của nền kinh tế Việt Nam - Nhìn từ thể chế kinh tế của Nhà nước

Lương Xuân Quỳ, Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Tổng quan về ngành dệt may Việt Nam

Nguyễn Việt Hưng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Thực trạng công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam và một số giải pháp khắc phục

Đặng Thu Hương, Trần Ngọc Thìn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Nâng cao hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp may Việt Nam

Trần Việt Lâm

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Một số giải pháp nâng cao lợi nhuận của ngành dệt may Việt Nam

Đỗ Thị Phương

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Quy định về quyền tài sản trong luật về quyền tài sản của Trung Quốc và gợi ý đối với Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thường Lạng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

139

1/2009

Chi tiết

Thể chế kinh tế ở Việt Nam: những bất cập chủ yếu so với cam kết với WTO và một số giải pháp hoàn thiện

Đỗ Đức Bình

Tạp chí Kinh tế và phát triển

140

2/2009

Chi tiết

Tổng quan về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam năm 2008 và triển vọng năm 2009

Đặng Đình Đào, Thái Thanh Hà

Tạp chí Kinh tế và phát triển

140

2/2009

Chi tiết

Chuyển dịch giàu - nghèo hộ gia đình Việt Nam

Trần Quang

Tạp chí Kinh tế và phát triển

140

2/2009

Chi tiết

Tăng cường lòng trung thành của nhà bán lẻ trong hệ thống phân phối của nhà sản xuất

Vũ Minh Đức

Tạp chí Kinh tế và phát triển

140

2/2009

Chi tiết

Cam kết WTO với các chính sách phát triển nông nghiệp tại các vùng dân tộc thiểu số miền núi phía Bắc

Phan Thị Nhiệm

Tạp chí Kinh tế và phát triển

140

2/2009

Chi tiết

Bàn về các giải pháp kích cầu của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm và thúc đẩy phục hồi kinh tế

Lương Xuân Quỳ, Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Các giải pháp kích thích tiêu dùng trong nước thời gian tới

Lê Du Phong

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Gói chính sách kích thích kinh tế 2009 -2010

Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Dong

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Một số suy nghĩ về gói kích cầu để ngăn chặn suy giảm kinh tế ở Việt Nam

Lê Xuân Thành

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Nhận xét từ cuộc chiến ngăn chặn suy thoái kinh tế của các nước trên thế giới

Mai Ngọc Cường

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Chống suy thoái kinh tế: lý thuyết và vận dụng ở nước ta hiện nay

Trần Việt Tiến

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển nhượng quyền thương mại ở Việt Nam

Nguyễn Đông Phong, Bùi Thanh Tráng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Phát triển hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay: thực trạng và giải pháp

Nguyễn Văn Hậu

Tạp chí Kinh tế và phát triển

141

3/2009

Chi tiết

Nhận dạng nguyên nhân khủng hoảng kinh tế hiện nay

Nguyễn Thiện Nhân

Tạp chí Kinh tế và phát triển

142

4/2009

Chi tiết

Thị trường vốn và kinh tế Việt Nam cần chuyển từ các bài thuốc chống lạm phát sang các bài thuốc chống giảm phát và chống suy thoái một cách đúng liều lượng

Nguyễn Đại Lai

Tạp chí Kinh tế và phát triển

142

4/2009

Chi tiết

Vai trò của thị trường tài chính đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam

Nguyễn Phi Lân, Nguyễn Bích Ngà

Tạp chí Kinh tế và phát triển

142

4/2009

Chi tiết

Tác động của gia nhập WTO tới phụ nữ dân tộc thiểu số nông thôn tại một số tỉnh miền núi phía Bắc

Phan Thị Nhiệm

Tạp chí Kinh tế và phát triển

142

4/2009

Chi tiết

Thuế thu nhập cá nhân - kinh nghiệm trên thế giới và việc triển khai thực hiện tại Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Tạp chí Kinh tế và phát triển

143

5/2009

Chi tiết

Cung cấp dịch vụ xã hội cho các đối tượng yếu thế: kinh nghiệm các nước và khuyến nghị cho Việt Nam

Nguyễn Thị Lan Hương, Mai Ngọc Anh

Tạp chí Kinh tế và phát triển

143

5/2009

Chi tiết

Xây dựng hệ thống giám sát và đánh giá khu vực công: kinh nghiệm các nước và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Hồng Minh

Tạp chí Kinh tế và phát triển

143

5/2009

Chi tiết

Đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ trong các trường đại học

Hoàng Văn Hoa

Tạp chí Kinh tế và phát triển

143

5/2009

Chi tiết

Phát triển bền vững các vùng kinh tế trọng điểm: kinh nghiệm các nước và quan điểm đối với Việt Nam

Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Kinh tế và phát triển

143

5/2009

Chi tiết

Phân tích rủi ro tài chính thông qua các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Nguyễn Ngọc Quang

Tạp chí Kinh tế và phát triển

143

5/2009

Chi tiết

"Cơ cấu dân số vàng": Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển ở nước ta

Nguyễn Đình Cử

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Cơ chế tiền lương của các doanh nghiệp nhà nước trong cơ chế thị trường - thực trạng và kiến nghị

Nguyễn Thế Phong

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Nhận dạng cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay - Những nguyên nhân chủ yếu

Nguyễn Văn Thường

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Các giải pháp kích cầu nhìn từ kinh tế học Keynes

Trần Thọ Đạt

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Về các giải pháp ngăn chặn suy giảm tăng trưởng kinh tế

Nguyễn Kế Tuấn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đến thị trường lao động Việt Nam

Nguyễn Tiệp

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ suy thoái

Trần Thị Vân Hoa

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Sản xuất và tiêu thụ lúa gạo trong khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế

Phạm Văn Khôi

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Bàn về các giải pháp kích cầu đối với doanh nghiệp của Chính phủ Việt Nam hiện nay

Hoàng Xuân Quế

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam

Lương Xuân Quỳ, Nguyễn Anh Tuấn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

144

6/2009

Chi tiết

Tái cơ cấu ngành công nghiệp theo yêu cầu phát triển bền vững

Nguyễn Kế Tuấn

Tạp chí Kinh tế và phát triển

145

7/2009

Chi tiết

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam - những bất cập về chính sách và giải pháp hoàn thiện

Đỗ Đức Bình

Tạp chí Kinh tế và phát triển

145

7/2009

Chi tiết

Khủng hoảng tài chính toàn cầu và sự tác động của nó đối với hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Hữu Đạt, Nguyễn Trọng Tài

Tạp chí Kinh tế và phát triển

145

7/2009

Chi tiết

Vai trò và năng lực các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Vũ Thành Hưng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

145

7/2009

Chi tiết

Kinh nghiệm của một số nước về phát triển hệ thống phân phối bán lẻ và bài học cho Việt Nam

Nguyễn Thị Xuân Hương, Đinh Lê Hải Hà

Tạp chí Kinh tế và phát triển

145

7/2009

Chi tiết

Rào cản và giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh liên kết kinh tế trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên

Trương Bá Thanh, Đào Hữu Hòa

Tạp chí Kinh tế và phát triển

145

7/2009

Chi tiết

Đổi mới mô hình tổ chức sản xuất trong nông nghiệp, một đòi hỏi bức xúc của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam

Lê Du Phong

Tạp chí Kinh tế và phát triển

146

8/2009

Chi tiết

Việt Nam nước xuất khẩu gạo thứ hai thế giới: tự hào và suy ngẫm

Nguyễn Trần Trọng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

146

8/2009

Chi tiết

Cơ hội và thách thức đối với hàng nông sản trong lộ trình hội nhập WTO

Nguyễn Quang Anh, Nguyễn Thế Bình

Tạp chí Kinh tế và phát triển

146

8/2009

Chi tiết

Quan điểm chiến lược phát triển vùng kinh tế trọng điểm Việt Nam đến năm 2020

Nguyễn Văn Nam, Ngô Thắng Lợi

Tạp chí Kinh tế và phát triển

146

8/2009

Chi tiết

Nâng cao năng suất và chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập

Nguyễn Đình Phan

Tạp chí Kinh tế và phát triển

146

8/2009

Chi tiết

Thương mại Việt Nam với khủng hoảng kinh tế thế giới

Nguyễn Văn Nam

Tạp chí Kinh tế và phát triển

147

9/2009

Chi tiết

Một số khuyến nghị cải cách tiền lương khu vực hành chính nhà nước ở Việt Nam

Nguyễn Tiệp

Tạp chí Kinh tế và phát triển

147

9/2009

Chi tiết

Phân tích tác động của các yếu tố đến sự phát triển xuất khẩu lao động Việt Nam

Nguyễn Tiến Dũng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

147

9/2009

Chi tiết

Dự báo bối cảnh thế giới đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Nguyễn Hoàng Hà

Tạp chí Kinh tế và phát triển

147

9/2009

Chi tiết

FDI: những cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nội địa

Nguyễn Khắc Minh, Nguyễn Việt Hùng

Tạp chí Kinh tế và phát triển

147

9/2009

Chi tiết

 


 

Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628