Gửi tin qua Email
In bài này
Tạp chí Kinh tế và dự báo 2007

(2010/06/19 15:52:36.607 GMT+7)

 

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên quan điểm phát triển bền vững ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

Tạ Đình Thi

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh hội nhập

Phan Hữu Thắng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Bức tranh nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Việt Nam năm 2006

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Hoạt động thương mại, dịch vụ năm 2006 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2007

Nguyễn Chí Dũng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Công nghiệp Việt Nam - mục tiêu phát triển đến năm 2010

Bùi Xuân Khu

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Định hướng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 -2010

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước về đầu tư và doanh nghiệp

Nguyễn Đình Tài

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2006

Trần Kim Đồng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

1

1/2007

Chiến lược phát triển hàng hóa lâm sản xuất khẩu hiệu quả và bền vững

Hoàng Sỹ Động

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

ĐỊnh hướng quy hoạch phát triển kinh tế xã hội các vùng ở Việt Nam đến năm 2020

Ngô Doãn Vịnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Triển vọng kinh tế thế giới năm 2007

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Ven biển Việt Nam: thực trạng và phương hướng phát triển

Trương Văn Tuyền

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Định hướng chiến lược phát triển hợp tác xã ở Việt Nam

Nguyễn Minh Tú

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Hợp tác phát triển năm 2006: nhìn lại chặng đường qua, hướng tới con đường phía trước

Hồ Quang Minh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2007

Bùi Hà

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Huy động nguồn lực về vốn, chất xám của người Việt Nam ở nước ngoài

Nguyễn Phú Bình

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2

2/2007

Biến động của thị trường vốn - tiền tệ Việt Nam trong năm 2006 và những dự báo

Nguyễn Đại Lai

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế của Việt Nam

Bùi Văn Thành

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

Tăng cường quản lý Nhà nước về môi trường

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

Gia nhập WTO: cơ hội và thách thức đối với ngành nông nghiệp Việt Nam

Trần Hoa Phượng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

Mô hình quản lý kinh doanh chợ ở Việt Nam

Nguyễn Mạnh Hùng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

Phát triển thương mại trong nước đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài của các công ty xuyên quốc gia vào Việt Nam đến năm 2010

Phạm Quốc Trung

Tạp chí Kinh tế và dự báo

3

3/2007

 Sự phát triển kinh tế biển và chiến lược biển của một số nước trên thế giới

Bùi Tất Thắng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

6/2007

Đổi mới, phát triển doanh nghiệp năm 2007 và định hướng năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

6/2007

Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam đến 2010 và tầm nhìn đến 2020

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

6/2007

Tăng cường khả năng tiếp nhận và ứng dụng khoa học công nghệ trong nông thôn Việt Nam khi hội nhập WTO

Trần Trọng Tiến

Tạp chí Kinh tế và dự báo

6

6/2007

Giải pháp nào cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội Việt Nam trong 10 - 15 năm tới?

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Để Việt Nam trở thành nước công nghiệp vào năm 2020

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Liên kết kinh tế song phương hình thức mới trong quan hệ đối ngoại của Việt Nam

Nguyễn Việt Hà

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hệ thống phân phối và bán lẻ Việt Nam

Xuân Phương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Về chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam

Bùi Tất Thắng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Tình hình đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Thu hút, quản lý và sử dụng ODA năm 2007 và dự kiến kế hoạch năm 2008

Hữu Tân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Tình hình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khu kinh tế

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

7

7/2007

Xây dựng và phát triển thị trường trong nước trong điều kiện mới

Hữu Hạnh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

8/2007

Một ASEAN ở trái tim của châu Á năng động

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

8/2007

Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2007

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

8/2007

Phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập, kinh nghiệm Trung Quốc và bài học cho Việt Nam

Lê Minh Ngọc

Tạp chí Kinh tế và dự báo

8

8/2007

Năm 2008 phấn đấu cơ bản hòan thành các chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm 2006 -2010

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

 Xuất khẩu dệt may Việt Nam sang EU: tiềm năng lớn - thách thức nhiều

An Nhi

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Nhập siêu không thể coi thường

Trần Đào

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Uy tín chất lượng làm nên thương hiệu

Vân Anh

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Đầu tư trực tiếp nước ngòai của các doanh nghiệp Việt Nam

Nguyễn Thị Hường

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của luật doanh nghiệp

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Quy hoạch phát triển ngành thép Việt Nam giai đoạn 2007 -2015, có xét đến năm 2025

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Mối quan hệ giữa xuất khẩu nông sản với tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam

Phạm Thị Thu Hương

Tạp chí Kinh tế và dự báo

9

9/2007

Hòan thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

Đinh Văn Ân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

10/2007

Kinh tế xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2007 và các giải pháp cần tập trung thực hiện

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

10/2007

Triển vọng phát triển kinh tế Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

10/2007

Định hướng phát triển thương mại năm 2008

Nguyễn Chí Dũng

Tạp chí Kinh tế và dự báo

10

10/2007

Kinh tế Việt Nam lạc quan với thế giới và khu vực

 

 

10

10/2007

Đầu tư phát triển tình hình thực hiện năm 2007 và kế hoạch năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

11/2007

Một số vấn đề về chẩn đoán doanh nghiệp

Nguyễn Năng Phúc

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

11/2007

Chỉ thị về phát triển doanh nghiệp dân doanh

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

11/2007

Đâu là nguyên nhân của lạm phát hiện nay?

Thanh Vân

Tạp chí Kinh tế và dự báo

11

11/2007

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

12/2007

Tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam

 

Tạp chí Kinh tế và dự báo

12

12/2007

 

Thông báo của Viện
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628