Send mail
Print
Danh mục sách 2011

(2013/04/10 15:21:51.743 GMT+7)

Giới thiệu sách mua 2011
  1. Niên giám thống kê 2010
  2. Hướng dẫn thực hành thuế và kế toán thuế
  3. Hướng dẫn thực hiện thông tư mới sửa đổi về quản lý thuế
  4. Hướng dẫn mới về kê khai thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp

 

Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi