Send mail
Print
Giới thiệu sách mua 2012

(2013/04/10 15:23:41.255 GMT+7)

Giới thiệu sách mua 2012
 1. Kinh nghiệm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng nông sản
 2. Vai trò của xã hội trong phòng chống tham nhũng
 3. Một sô nguy cơ tham nhũng dễ phát sinh trong quản lý và sử dụng đất đai Việt Nam
 4. Đổi mới tổ chức và hoạt động của ngành thanh tra nhằm tăng cường chống tham nhũng
 5. Bộ Luật Lao Động 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành
 6. Luật công đoàn 2012 (sửa đổi)
 7. Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật An toàn thực phẩm
 8. Quy chế tổ chức đấu thầu, đầu tư mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ theo phương thức tập trung tại cơ quan đơn vị hành chính sự ngiệp
 9. Luật thi đua khen thưởng
 10. Luật xử lý vi phạm hành chính - Hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong mọi lĩnh vực
 11. Luật giao thông đường bộ (Đã được sửa đổi và bổ sung, năm 2009)
 12. Quy định mới nhất về tuyển dụng sử dụng, quản lý, kỷ luật trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức, công chức - Tiền lương, tiền công, phụ cấp, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động
 13. Hướng dẫn mới nhất về quy chế chi tiêu nội bộ, đấu thầu mua sắm tài sản công 2012.
 14. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước - Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp - Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước 2013 và quyết toán kinh phí ngân sách 2012
 15. Luật cán bộ, công chức viên chức -Chính sách đào tạo tuyển dụng, chế độ tiền lương, trợ cấp, và quyền lợi, nghĩa vụ của cán bộ công chức 2011 - 2012
 16. Luật sở hữu trí tuệ
 17. Luật thuế TNDN, GTGT, TTĐB, TNCN, các nghị định của Chính phủ
 18. Luật bảo vệ môi trường
 19. Luật đầu tư
 20. Luật đấu thầu
 21. Chính sách ưu đãi hỗ trợ phát triển doanh nghiệp
 22. Niên giám thống kê 2011
 23. Báo cáo Điều tra Lao động và việc làm Việt Nam năm 2010
 24. Báo cáo Điều tra Lao động và Việc làm Việt Nam năm 2011
 25. Kết quả điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp 2010 
Support Online
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Co quan chu quan:Vien nghien cuu thuong mai. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Dia chi: 46 Ngo Quyen Str, Hoan Kiem Distr., Hanoi. ĐT: 04.6627033 / Fax: 04.6643233
17 Yet Kieu Str, Hai Ba Trung Distr, Ha noi