Gửi tin qua Email
In bài này
Thông tin giới thiệu Đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia

(2019/01/23 14:17:25.083 GMT+7)

Thông tin giới thiệu đề tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia do TS. Trịnh Thị Thanh Thủy - Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương chủ nhiệm nhiệm vụ. (Từ tháng 04-2018 đến 10-2020)

1. Tên tài khoa học và công nghệ cấp quốc gia: Các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Trịnh Thị Thanh Thủy

4. Mục tiêu chính của nhiệm vụ

- Làm rõ kết quả, hiệu quả, tác động của các chính sách phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta từ năm 1986 đến nay;

- Nhận diện những vấn đề cơ bản, cấp bách trong phát triển thị trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi nước ta hiện nay;

- Đề xuất quan điểm, hệ thống các giải pháp, chính sách cơ bản nhằm tiếp tục tạo lập, hoàn thiện và phát triển thị trường đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo hướng bền vững.

5. Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học xã hội và nhân văn

6. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử

Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Phương pháp điều tra khảo sát thực tế

7. Kết quả dự kiến

Góp phần cung cấp cơ sở khoa học và góp phần hệ thống hóa, làm rõ những vấn đề về nội dung, nhân tố ảnh hưởng, vai trò, đặc điểm và cách thức đánh giá sự phát triển thị trường hàng hóa, lao động, tài chính và khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi – nơi còn nghèo về các điều kiện và cơ sở cho hình thành và phát triển các thành tố thị trường;

Góp phần cung cấp cơ sở khoa học cho công tác xây dựng và hoàn thiện chính sách, biện pháp nhằm phát triển thị trường hàng hóa, lao động, tài chính và khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi;

Cung cấp cơ sở khoa học để các cơ quan quản lý nhà nước tại các tỉnh trong phạm vi nghiên cứu của đề tài nói riêng và các tỉnh thành vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta nói chung, trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển thị trường hàng hóa, lao động, tài chính và khoa học công nghệ theo hướng bền vững, nhờ đó, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương, giảm bớt khoảng cách về giàu nghèo cũng như trình độ phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng, miền trong cả nước; Góp phần định hướng huy động và phân bổ các nguồn lực và cơ chế cho phát triển các thành tố của thị trường, cũng là phát triển các khâu trong chuỗi cung ứng và sản xuất hàng hóa trên địa bàn, qua đó phát triển sản xuất hàng hóa và kinh tế thị trường ở những vùng này.

Cung cấp mô hình, cách thức tác động để phát triển thị trường hàng hóa, lao động, tài chính và khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở nước ta trong điều kiện và bối cảnh phát triển mới, mà còn cung cấp các giải pháp cơ bản, cấp bách nhằm phát triển  các thị trường đó trong thời gian tới;

Góp phần giúp chuyển biến và nâng cao nhận thức của người dân, của cộng đồng, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước về tiềm năng, nội dung, vai trò và cách thức phát triển thị trường hàng hóa, lao động, tài chính và khoa học công nghệ ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Có thể mở ra hướng nghiên cứu mới trong phát triển thị trường ở các vùng miền, phát triển mô hình quản lý chính sách phát triển và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội các tỉnh có bà con dân tộc thiểu số và miền núi trong bối cảnh hội nhập quốc tế mới.

8. Thời gian bắt đầu và kết thúc

Bắt đầu: Tháng 4/2018

Kết thúc: Tháng 10/2020

 

Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương

Thông báo của Viện
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Lâm Tuấn Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Trung Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đậu Xuân Đạt
» Công bố danh sách đơn vị được tổ chức thi cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Nguyễn Hải Trung
» Sinh hoạt khoa học và chấm chuyên đề tiến sỹ của NCS. Vương Quang Lượng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Ngọc Hải
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Huy Hoàn
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đậu Xuân Đạt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Huy Hoàn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đình Hiệp
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Hương Giang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Hiệp
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Thu Thuỷ
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Thu Thủy
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đặng Thanh Phương
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đặng Thanh Phương
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Văn Việt
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Văn Việt
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Huy Bách
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Lê Ngọc Trung
» Buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của NCS. Trần Thị Thu Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Huy Bách
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Lê Ngọc Trung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thúy Hiền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Đinh Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Hữu Trường Hưng
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Bùi Văn Phú
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Đình Nghị
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thúy Huyền
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Dương Hòa
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Đào Thị Huyền Trang
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Vũ Dương Hòa
» Thông tin tóm tắt về những kết luận mới của Luận án tiến sĩ của NCS Trần Thị Hương Nhung
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Bùi Huy Sơn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Bùi Huy Sơn
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Quyết định điều chỉnh chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Quyết định Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ tại Viện Nghiên cứu Thương mại
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Văn Hiển
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Bá Dũng
» Lịch bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Thị Chi
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Ngô Thị Hương Giang
» Lịch Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Phượng
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Chi
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trịnh Anh Tuấn
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Quang Huy
» Kết luận mới Luận án Tiến sĩ của NCS Trần Hữu Hùng
» Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Email:
thongtintulieu@gmail.com
Yahoo messeger:

Skype:
 
Copyright © 2005 by Cenit. Cơ quan chủ quản: Viện nghiên cứu chiến lược, Chính sách Công Thương. Email: vnctm@moit.gov.vn - Website: www.viennghiencuuthuongmai.com.vn
Trụ sở chính: 23 Ngô Quyền - Hoàn kiếm - Hà Nội. ĐT: 04.38262721 / Fax: 04.38248279
655 Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm - Hà Nội. ĐT: 04. 39424134 / 04. 39426628